ΗΞΕΡΕ!!! ΚΑΙ ΧΘΕΣ, ΜΕ “ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟ” ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΝΤΑΛΑ ΙΟΥΝΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ….ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣ’ ΤΗ ΤΡΕΛΗ ΧΑΡΑ!!! :
“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 2010 ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2011-2015”

2010
 Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ και ΕΠΑΝΑΔ
 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων
 Μεταρρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων (Ν. 3899/2010)
 Διασφάλιση βιωσιμότητας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ): Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού
και Συνταξιοδοτικού Συστήματος (Ν. 3863/2010)
 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
 Περιστολή ιατροφαρμακευτικής δαπάνης – έναρξη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
 Δημιουργία ΕΟΠΠΥ: Ψήφιση ρυθμίσεων ενοποίησης ΦΚΑ
 Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Συντάξεων

2011
 Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μέσω νέων προγραμμάτων (π.χ. Κοινωφελής Εργασία – ΤΟΠΣΑ) ιδιαίτερα για νέους, γυναίκες και ευάλωτες ομάδες
 Θεσμοθέτηση Κοινωνικής Οικονομίας & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 Καταγραφή και αξιολόγηση κοινωνικών επιδομάτων και παροχών – δημιουργία ενιαίου Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Ένταξης
 Μόχλευση πόρων για στήριξη απασχόλησης και δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας και Ταμείου Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας
 Διασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανέργους
 Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας μέσω αναβάθμισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΠΕ και νέων μορφών ασφάλισης για οικόσιτο προσωπικό και εργασίες γης (εργόσημο)
 Περαιτέρω μείωση ιατροφαρμακευτικής δαπάνης (επέκταση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, θετική λίστα φαρμάκων-ασφαλιστική τιμή, πρωτόκολλα συνταγογράφησης)
 Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
 Ενιαίος τρόπος πληρωμής μισθών και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζικού συστήματος – εισαγωγή κάρτας εργασίας
 Διασύνδεση βάσεων δεδομένων ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
 Δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης μιας στάσης για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης (ΙΡΙΔΑ)

2012-2015
 Υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και δια βίου μάθησης
 Εξορθολογισμός κοινωνικών επιδομάτων και παροχών ως προς τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης
 Ενοποίηση μητρώων και ομογενοποίηση οικονομικών διαδικασιών ΦΚΑ
 Διασφάλιση βιωσιμότητας επικουρικών ταμείων με αναμόρφωση επικουρικών συντάξεων βάσει αναλογιστικών μελετών
 Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ΦΚΑ
 Ολοκλήρωση αναμόρφωσης συστήματος παροχών αναπηρικών συντάξεων
 Υλοποίηση μέτρων καταπολέμησης αδήλωτης εργασίας….. ….. …… ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….

Πολιτικές διατήρησης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
Ξεκίνησε η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας
 55.000 άνεργοι τοποθετούνται άμεσα στην αγορά εργασίας για την υλοποίηση δράσεων και έργων συλλογικού σκοπού…… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …. ….

Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)
 37.000 ωφελούμενοι συνολικά μέσω των ΤΟΠΣΑ που προβλέπουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων της κάθε Περιφέρειας…… …. ….. ….

Υλοποιούνται ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με πάνω από 30 προγράμματα του ΟΑΕΔ
 €2,7 δισεκ. με 800.000 ωφελούμενοι από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων.
 295.000 θέσεις εργασίας έχουν ήδη διατηρηθεί μέσω προγραμμάτων επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων…. …. …. …. …. …. …. ….. ….. …..

Υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης ανέργων και εργαζομένων
 14.000 σπουδαστές έχουν ήδη εκπαιδευθεί σε Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ και ΙΕΚ.
 160.000 εργαζόμενοι εκτιμάται ότι θα καταρτιστούν μέσω του ΛΑΕΚ εντός του 2011…. …. …. ….. … …. …. …

Θεσμοθετείται η κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 Διευκόλυνση πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και σημαντικών στρωμάτων του πληθυσμού για ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για τη προώθηση της δημιουργίας θέσεων, εργασίας την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αλλαγές εργασιακών σχέσεων για διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: Ολοκλήρωση δεσμεύσεων Μνημονίου
Ενισχύθηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις & διατηρήθηκε η ΕΓΣΣΕ ως κατώτατο δίχτυ ασφαλείας (Ν. 3899/2010)
 Με την εισαγωγή μιας νέου τύπου συλλογικής σύμβασης, της Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΕΣΣΕ), με την οποία, ύστερα από συμφωνία εργοδοτών-εργαζομένων, οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας μπορούν να αποκλίνουν από την κλαδική σύμβαση εργασίας, αλλά όχι από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). ΕΕΣΣΕ μπορεί να καταρτιστεί και από επιχείρηση με λιγότερους από 50 εργαζόμενους με το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει με το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή με την αντίστοιχη ομοσπονδία…. …. …. … …. … …. …. ….

Βελτιώθηκαν οι ρυθμίσεις για τη διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών μέσω του ΟΜΕΔ (Ν.3899/2010)
 Με τη δυνατότητα να μπορούν και οι εργοδότες να προσφύγουν στη διαιτησία σε περιπτώσεις διαφωνίας στην υπογραφή κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων…. …. …. …. ….

Διευκολύνθηκε η χρήση μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης (Ν.3899/2010)
 Με την επέκταση από 6 σε 9 μήνες του χρόνου για τον οποίο επιτρέπεται η εκ περιτροπής απασχόληση…. …. …. …. … …. …. ….

Αυξήθηκε η ευελιξία στη χρήση της δοκιμαστικής περιόδου (Ν.3899/2010) & εισάγονται κίνητρα για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (Ν.3899/2010)
 Επεκτείνοντας τη δοκιμαστική περίοδο απασχόλησης ενός νεοπροσλαμβανομένου σε ένα έτος από δύο μήνες που ίσχυε μέχρι πρόσφατα….. ……. …. …. …. ….. ….. ….

Αυξήθηκε η ευελιξία απασχόλησης σε έμμεσο εργοδότη (Ν. 3899/2010) και χρήσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
 Επεκτείνοντας από 18 σε 36 μήνες το χρόνο κατά τον οποίο επιτρέπεται να απασχολείται εργαζόμενος σε έμμεσο εργοδότη….. …. ….. ….. ….. …. ….. …… ….

Δόθηκε μεγαλύτερη ευελιξία για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (Ν. 3899/2010)
 Αυξήθηκε από 4 σε 6 μήνες το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης (διευθέτηση χρόνου εργασίας) για τον εργαζόμενο μέσα σε διάστημα 12 μηνών (επίκειται νομοθετική ρύθμιση)……. …. ….. …..

Πολιτικές κοινωνικής προστασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής
Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων-βελτίωση παροχών υπηρεσιών
 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων μέχρι €300 (2010)…. …. …. …. …. …. …. ….

Εξορθολογισμός προγραμμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
 Αποπληρώθηκαν το 2010 οφειλές €347 εκατ. προς δικαιούχους και €16 εκατ. προς Τράπεζες (προγράμματα επιδότησης επιτοκίου). Σταδιακή αποπληρωμή από το 2011 οφειλών ύψους €60 εκατ. προς δικαιούχους και €210 εκατ. προς Τράπεζες…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

Εξορθολογισμός προγραμμάτων Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)
 Διανεμήθηκαν 500.000 δελτία κοινωνικού τουρισμού το 2011 σε δικαιούχους (εργαζόμενοι-συνταξιούχοι) με τη συμμετοχή 2.616 τουριστικών καταλυμάτων…. … …. …. …. …. …. ….. ….. ….. ….. ….

Αξιολόγηση κοινωνικών επιδομάτων και παροχών & δημιουργία ενιαίου Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Ένταξης
 Καταγράφεται και αξιολογείται εντός του 2011, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, το σύνολο των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών, με την εισαγωγή κριτηρίων επιλογής δικαιούχων, την αξιολόγηση των αιτημάτων και την αναμόρφωση των προγραμμάτων για τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του κοινωνικού έργου και την εξοικονόμηση πόρων….. …. …. …. …. …. ….

Πολιτικές ένταξης μεταναστών
 Τελικό στάδιο υπογραφής ΚΥΑ με την οποία μειώνεται από 200 σε 120 ο αριθμός των ενσήμων που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας παραμονής όσων ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα και διασφαλίζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε όσους έχουν 50 ένσημα ετησίως για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως…. …. …. …. …. …. …. …. ….

Κινητοποίηση πόρων και δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
Επιτάχυνση υλοποίησης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) του ΕΣΠΑ
 Η απορρόφηση του ΕΠΑΝΑΔ από 0,15% στις 29.10.2009 φτάνει σήμερα το 16,62% (30.05.2011). Οι εντάξεις έργων είναι €1,6 δισεκ., οι συμβάσεις €824 εκατ. και οι πληρωμές €470 εκατ. … …. …. …. …. …. …. ….

Δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας και Ταμείου Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας
 Προωθείται η σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας για την παροχή μικροπιστώσεων και εγγυήσεων στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, καθώς και Ταμείου Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας για την άρση εμποδίων πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, γυναίκες, νέους κλπ. …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….
ΠΗΓΗ: Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ 16-6-2011 !!!!!

ΕΠΟΜΕΝΩΣ???
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΝ Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΩ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΤΗΣ ΣΚΑΤΟΣΑΒΟΥΡΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΟΤΕ ΤΟ ….ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ.

Απάντηση