ΧΑΝΙΑ: ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ???

Τα πάνω-κάτω στο Δήμο Χανίων φέρνει το δημοσίευμα της aftodioikisi.gr για το «διαγωνισμό-σκάνδαλο για τη Δημοτική Αστυνομία». Ο ίδιος ο δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης, με δηλώσεις του στην aftodioikisi.gr, τονίζει ότι είναι «αποφασισμένος να τηρηθούν όλοι οι κανόνες διαφάνειας όχι μόνο στο συγκεκριμένο αλλά σε όλους τους διαγωνισμούς του Δήμου Χανίων, όπως άλλωστε έκανα μέχρι σήμερα απ’ όποια θέση ευθύνης κι αν πέρασα».
Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα διερευνήσει και θα ξεκαθαρίσει όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του ίδιου του δημάρχου έχει ήδη γίνει μία πρώτη έρευνα για το αν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει εγκαταστήσει στους γειτονικούς δήμους Πλατανιά και Κισσάμου αντίστοιχο λογισμικό.
Από την έρευνα προκύπτουν νέα ερωτηματικά, καθώς -ενώ υπάρχουν σχετικές βεβαιώσεις από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης των δήμων Πλατανιάς και Κισσάμου- οι δημοτικές Αρχές φαίνεται να αγνοούν το θέμα παντελώς! Φαίνεται, δε, ότι για την υπόθεση υπάρχουν και θα αναζητηθούν ποινικές ευθύνες.
Επιπλέον, με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου, ο δήμαρχος Χανίων διαχωρίζει εμμέσως πλην σαφώς τη θέση του από την αρχική απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης τονίζοντας ότι ο κ. Σκουλάκης «δεν έχει καμία ανάμιξη, ούτε ενεργή στην Επιτροπή ούτε στη διαδικασία αυτή καθ’ εαυτής της προμήθειας» και ότι «ΔΕΝ έχει υπογράψει την οποιαδήποτε κατακύρωση».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η ανακοίνωση και παρακάτω, όταν με αφορμή τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα για «ερωτηματικά για τη στάση του δημάρχου, που τον εκθέτουν πολιτικά», τίθονται τρία ερωτήματα:
– Μπορεί ένας δήμαρχος να είναι πολιτικά εκτεθειμένος για ένα διαγωνισμό ο οποίος εκκρεμεί και δεν μπορεί να κατακυρωθεί σε κανέναν μέχρι να εκδικαστούν οριστικά οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί;
– Μπορεί ένας δήμαρχος να είναι πολιτικά εκτεθειμένος όταν σε ένα διαγωνισμό πληρούνται όλοι οι όροι διαφάνειας και δημοσιότητας όπως από τα προαναφερόμενα προκύπτει για το συγκεκριμένο;
– Μπορεί ένας δήμαρχος να είναι πολιτικά εκτεθειμένος όταν δεν έχει αναμιχθεί ή παρέμβει ποτέ και για κανένα λόγο στο έργο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Χανίων, η οποία σημειωτέον συστήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό;

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του γραφείου Τύπου του Δήμου Χανίων είναι το εξής:
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που αφορούσε την προμήθεια φορητών υπολογιστών (PDAs) και φορητών εκτυπωτών για την Δημοτική Αστυνομία διεξήχθη στις 5 Αυγούστου 2011 με συμμετοχή δύο (2) εταιρειών:

  • ECS ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ κ’ ΣΙΑ Ο.Ε.
  • ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η διαδικασία του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε σε τρία (3) στάδια:
1. Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζομένων απ’ όπου προέκυψε ότι όλες οι προσφορές ήταν αποδεκτές.
2. Στο δεύτερο στάδιο έγινε η Τεχνική Αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με την οποία:
Ø  Η εταιρία «ECS ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ κ’ ΣΙΑ Ο.Ε.» πληρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ø  Η εταιρία «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» πληρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, πλην έξι σημείων τα οποία κρίθηκαν από την Επιτροπή ως «επουσιώδη».
Σύμφωνα με τη Μελέτη (και συγκεκριμένα στην τεχνική έκθεση) αναφέρεται ότι «Με ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του προς προμήθεια προϊόντος».
Στη Διακήρυξη στο άρθρο 9 «Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού – Κατακύρωση – Σύμβαση» αναφέρονται τα εξής:
«Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες».
Επιπλέον στο άρθρο 20 παρ. 4 της Απόφασης – με αριθμό 11389/1993 – του Υπουργού Εσωτερικών (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ) αναφέρεται ότι:
«Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις».
Η Επιτροπή βασιζόμενη στα παραπάνω έκρινε τεκμηριωμένα ως επουσιώδεις τις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

  1. Στο τρίτο στάδιο η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στη χαμηλότερη οικονομικά προσφορά, η οποία ήταν αυτή της εταιρείας «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» .

Εμπρόθεσμα κατατέθηκαν δύο (2) ενστάσεις κατά του πρακτικού του διαγωνισμού οι οποίες εκκρεμούν και για την αποδοχή ή την απόρριψή τους θα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.
Με βάση τα παραπάνω και σε σχέση με τα θιγόμενα στο δημοσίευμα της εν λόγω ιστοσελίδας προκύπτουν ότι:
Α) Η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών υπολογιστών (PDAs) και φορητών εκτυπωτών για την Δημοτική Αστυνομία ΔΕΝ έχει γίνει έως και σήμερα Τρίτη 16 Αυγούστου 2011 εφόσον εκκρεμεί η εκδίκαση των δύο ενστάσεων και ως εκ τούτου ο Δήμαρχος Χανίων κ. Μανώλης Σκουλάκης ΔΕΝ έχει υπογράψει την οποιαδήποτε κατακύρωση – όπως ψευδώς το δημοσίευμα ισχυρίζεται.
διότι πολύ απλά ο ίδιος δεν έχει καμία ανάμιξη, ούτε ενεργή στην Επιτροπή ούτε στην διαδικασία αυτή καθ’ εαυτής της προμήθειας.
Β) Σε σχέση με τα καταγγελλόμενα περί «ψευδούς βεβαίωσης της εταιρείας ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» και για «μη έλεγχο της εγκυρότητας της βεβαίωσης από την Επιτροπή του Δήμου» διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) που κατέθεσε δήλωνε ότι το λογισμικό που προσέφερε το έχει εγκαταστήσει σε τρεις (3) Δήμους.
Η Επιτροπή δεν μπορεί εκ των προτέρων να θεωρήσει οποιαδήποτε εταιρεία ότι ψεύδεται ενώ έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Μετά την ένσταση της εταιρίας «ECS ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι αυτονόητο ότι από την Επιτροπή Διαγωνισμού θα ζητηθούν από τους αναφερόμενους -στην Υπεύθυνη Δήλωση – Δήμους, όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν αν αυτά που δηλώνει η εταιρεία «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» είναι αληθή ή όχι.
Ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω ο Δήμος Χανίων θεωρεί ως απαράδεκτο το εν λόγω δημοσίευμα για τους εξής λόγους:
1.Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε σε τρεις τοπικές εφημερίδες (δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία) καθώς και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (287/26-7-2011). Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έλαβαν (με fax) – μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των προσφορών – το πρακτικό της Επιτροπής καθώς και ότι άλλο στοιχείο ζήτησαν για διευκόλυνση τους στην υποβολή της ένστασης τους. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι τηρήθηκαν όλοι οι όροι διαφάνειας και δημοσιότητας για τον εν λόγω διαγωνισμό ενώ δόθηκαν και όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό στοιχεία στις δύο εταιρείες, γεγονός που καταρρίπτει το χαρακτηρισμό του δημοσιεύματος περί «ενεργών εστιών αδιαφάνειας, πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς».
2. Η Επιτροπή δεν είχε τη δυνατότητα -σε καμία περίπτωση – να «μεθοδεύσει» (όπως αφήνεται να εννοηθεί στο δημοσίευμα) την κατακύρωση του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε εταιρεία, διότι πολύ απλά στη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης κανένα από τα μέλη της Επιτροπής δεν γνώριζε το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, οι οποίες ήταν σφραγισμένες. Είναι αυτονόητο ότι όποια εταιρεία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, αυτή θα είχε προβάδισμα για την τελική κατακύρωση του διαγωνισμού.
3. Το δημοσίευμα αφήνει σαφείς αιχμές κατά του Δημάρχου Χανίων όσον αφορά τον εν λόγω διαγωνισμό κάνοντας λόγο για «ερωτηματικά για τη στάση του Δημάρχου, που τον εκθέτουν πολιτικά» Και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
– Μπορεί ένας Δήμαρχος να είναι πολιτικά εκτεθειμένος για ένα διαγωνισμό ο οποίος εκκρεμεί και δεν μπορεί να κατακυρωθεί σε κανέναν μέχρι να εκδικαστούν οριστικά οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί;
– Μπορεί ένας Δήμαρχος να είναι πολιτικά εκτεθειμένος όταν σε ένα διαγωνισμό πληρούνται όλοι οι όροι διαφάνειας και δημοσιότητας όπως από τα προαναφερόμενα προκύπτει για το συγκεκριμένο;
– Μπορεί ένας Δήμαρχος να είναι πολιτικά εκτεθειμένος όταν δεν έχει αναμιχθεί ή παρέμβει ποτέ και για κανένα λόγο στο έργο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Χανίων, η οποία σημειωτέον συστήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό;
4. Οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας όφειλαν πριν δημοσιεύσουν το οποιοδήποτε τέτοιου είδους κείμενο – τηρώντας τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας – να ζητήσουν την άποψη του Δήμου για το συγκεκριμένο ζήτημα κάτι το οποίο φυσικά και δεν έπραξαν. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του για την παραπάνω ενέργεια.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ AFTODIOIKISI.GR
1) Είναι απορίας άξιον πώς -ενώ η επιτροπή αξιολόγησης σημειώνει πως η εταιρεία «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και μάλιστα για 6 λόγους- χαρακτηρίζει αυτό το γεγονός… επουσιώδες και τελικά προκρίνει τη συγκεκριμένη εταιρεία στο διαγωνισμό!
2)Παραμένουν τα ερωτηματικά στο πώς είναι δυνατόν να μη γνωρίζουν τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, Χανιώτες όντας, ότι σε δύο δήμους του νομού Χανιών, στους δήμους Πλατανιά και Κισσάμου, ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει προμηθεύσει PDAs. Θέλουν να πείσουν τα μέλη της επιτροπής πως δεν είναι έτσι, ότι δηλαδή είναι αληθή τα στοιχεία που προσκόμισε η «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», πως έχει προμηθεύσει το σύστημα εκεί, όταν είναι γνωστό σε όλο το νομό πως δεν είναι έτσι;
3) Η κατακύρωση του διαγωνισμού πράγματι δεν έχει γίνει. Αυτό είναι, όμως, το τυπικό του θέματος. Αναρωτιέται, ωστόσο, η aftodioikisi.gr τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν οι ενστάσεις και, κυρίως, αν δεν έπαιρνε δημοσιότητα το ζήτημα. Μήπως, τότε η υπογραφή του δημάρχου θα ήταν, ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, τυπική υπόθεση;
4) Όσον αφορά στη διαφάνεια στη διαδικασία και στις πελατειακές σχέσεις, δεν είναι ουσιαστικό και όχι… επουσιώδες το θέμα πως η επιτροπή έκανε πως δεν είδε την ψευδή βεβαίωση της «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» και πως παρά το ότι δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές την πέρασε στην επόμενη φάση και μάλιστα την έβαλε… μπροστά;
5)Αναφορικά, τώρα, με τους ισχυρισμούς του Δήμου Χανίων πως η aftodioikisi.gr υιοθετεί τις θέσεις ενός εκ των καταγγελομένων, υπογραμμίζεται πως η ιστοσελίδα δεν είναι φερέφωνο κανενός. Ωστόσο, δεν μπορεί να κάνει πως δεν βλέπει ένα προφανές «σκάνδαλο», όπως έκανε η επιτροπή αξιολόγησης. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να μη βλέπει ότι -όπως αναφέρει η ίδια η επιτροπή- ότι η «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν είναι δυνατόν να κάνει πως δεν ξέρει πως η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει προμηθεύσει κάνενα PDAs στους χανιώτικους δήμους Πλατανιά και Κισσάμου. Και αυτό δεν είναι υιοθέτηση των θέσεων του ενιστάμενου, αλλά πρωτογενές ρεπορτάζ, για το οποίο η aftodioikisi.gr δεσμεύεται από το off the record.
6) Η aftodioikisi.gr δεν ενέπλεξε το δήμαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλάκη στην υπόθεση. Αυτό που είπε είναι πως είναι πολιτικά υπεύθυνος για τα τεκταινόμενα στο δήμο του.
6) Τέλος, όσον αφορά στους χαρακτηρισμούς («απαράδεκτο» κλπ), στις «απειλές» εναντίον της για προσφυγή στη Δικαιοσύνη και στα… μαθήματα δεοντολογίας, η aftodioikisi.gr τα αντιπαρέρχεται, καθώς θεωρεί πως πρόκειται για ένδειξη απώλειας ψυχραιμίας από το συγγραφέα της ανακοίνωσης. Συνιστά δε οι ανακοινώσεις να μην γράφονται εν θερμώ….
Αναρτήθηκε από aftodioikisi.gr

ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ :
Δεν κατάλαβα!!! Στο απυρόβλητο ο Σκουλάκης??? ΒΛΕΠΩ ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ, Ο ΠΡΩΗΝ ΠΑΣΟΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ??? ΕΜΑΘΕ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΕΝΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΤΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΕΞΗ (6) ΣΗΜΕΙΑ, ΚΑΙ Ο ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η …ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ???? ΚΑΙ ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΏΝ??? Τον Τιραμόλα έβαλε στην επιτροπή διαγωνισμού??? Μπορεί ο κάθε ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ σε επιτροπή μακάκας να κάνει τις τεχνικές προδιαγραφές λάστιχο, και με μια λέξη να κρίνει τη μη τήρηση των προδιαγραφών ως “επουσιώδη …απόκλιση”???? Και τι σκατά τις θέλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και δεν βάζουμε στη θέση τους ένα έντεχνο λαϊκό τραγούδι??? Και με ποιο μάτι βλέπει ο ….τιραμόλα το “επουσιώδες”??? Της δεξιάς ή της αριστερής τσέπης??? Ο κάθε κατά Πάγκαλο πρασινοκοπρίτης, ανάλογα με την εξέλιξη ενός θέματος σκανδάλου, μπαίνει στη κολυμπήθρα εξαγνισμού και κρύβεται πίσω από την ετικέτα του “Δήμου”, και πίσω από κατασκευασμένα βιογραφικά??? Τα “επουσιώδη” πρέπει να αιτιολογηθούν πλήρως και ένα προς ένα για ποιους λόγους κρίνονται επουσιώδη. Από μόνη της η λέξη “επουσιώδη” είναι απολύτως αόριστη και απαγορεύεται τέτοια χρήση ρητά από τον νόμο. Ούτε η χούντα δεν τολμούσε τέτοια φασιστική και μεροληπτική συμπεριφορά. Ο κοπρίτης αντί να παραιτηθεί αμέσως, βγαίνει και λέει, ότι είναι διακοσμητικό στοιχείο, που δεν έχει καν …πολιτική ευθύνη και ότι πρέπει η βρόμικη διαδικασία να συνεχιστεί, για να ….εξεταστούν οι ενστάσεις!!!!! ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΡΕεεεεεε????….
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ???? Λάθος αχυράνθρωπε της χούντας. Μόνο και μόνο η ανυπαρξία ανταγωνισμού, είναι λόγος ακύρωσης διαγωνισμού και λόγος διερεύνησης διοικητικών και ποινικών ευθυνών, ακόμα και δικών σου, για τη συνέχιση των “διαδικασιών”. Ούτε τα προσχήματα με τη τυπική “προσέλευση” 3 συμμετεχόντων δεν κρατήσανε. Ποια επιτροπή διενέργειας και ποια εξέτασης ενστάσεων και κουραφέξαλα??? Ποιος τις διορίζει, ποιος αντικαθιστά μέλη για ψίλου πήδημα και ποιος τις καταργεί αν δεν κάνει τούρλα στα τσαλίμια του “άρχοντα”???? Και το επόμενο βήμα ρε κοπρίτη ποιο θα είναι??? ότι η ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ επιτροπή ενστάσεων, που αρκετές φορές θρασύτατα μπορεί να είναι (εν όλω ή εν μέρει) η ίδια που έκανε τις διαδικασίες, θα πει (ξανά αορίστως) ότι όλα έγιναν καλά και άγια για το καλό μας και για να μη κουράζεται το μυαλό μας????
Τέτοιες υποθέσεις είναι εξ’ αρχής για τον εισαγγελέα και αν ο δήμαρχος είχε λίγο τσίπα, έπρεπε ήδη να το είχε κάνει αντί να μπουρδολογεί, για δήθεν ανάγκη εξέτασης ενστάσεων, επί προδήλως παραβιασθείσες διαδικασίες.
ΚΑΤΩ ΟΙ ΧΟΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΟΤΑΝ Ο “ΑΡΧΟΝΤΑΣ” ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ, ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ, ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ, ΤΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΦΑΣΙΖΟΥΣΕΣ ΑΟΡΙΣΤΙΕΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝ ΟΜΩΣ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΑΔΙΟ, ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙ’ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ.
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΚΟΥΛΑΚΗ ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ — ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΕΙΡΟ ΣΧΟΛΙΑΡΟΠΑΙΔΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ — ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΑΡΑΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΕΙΛΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΘΙΧΤΗΚΕ Η ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ. ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΑΙΜΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΚΟΥΛΑΚΗ!!!! ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΞΑΝΑ, ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ!!!!

Comments are closed.