=== Στις 6-12-1904, υπογράφηκε το συμβόλαιο-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ίδρυσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ (BANQUE D’ ORIENT), μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής Τράπεζας της Γερμανίας, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, από 50% εκάστη. Πελατειακός στόχος της νέας τράπεζας ήταν ο ακμάζων απόδημος Ελληνισμός, που ακόμα υπήρχε στην Αίγυπτο και σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι αρμόδιες υπογραφές έπεσαν, αφενός από τον Stefan Streit, Διοικητή τότε της ΕΤΕ (!!!!!) και αφετέρου, από τον Sigismond Mosevius (!!!!), πληρεξούσιου διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας Γερμανίας.

 === Μια αμιγώς Ελληνική τράπεζα (π.χ. εξ’ ολοκλήρου η ΕΤΕ) και με νόμισμα τη δραχμή, δεν είχε καμία τύχη για διεθνή τραπεζική καριέρα. Έτσι, προτιμήθηκε η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ και επίσης προτιμήθηκε να εμφανίζει ότι η κεφαλαιοποίησή της ήταν σε ένα διεθνές νόμισμα, όπως ήταν τότε το Χρυσό Γαλλικό Φράγγο. Από αποφάσεις και έγγραφα της Τράπεζας της Ανατολής, προκύπτει ότι οι συναλλαγές της μπορούσαν να γίνουν σε 4 διαφορετικά καθιερωμένα διεθνώς νομίσματα, αλλά ΚΑΙ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση, διότι από της πλευράς των σοφών αναλυτών της μίας και μοναδικής, δήθεν αξίας 680.000.000.000€ μετοχής (ενώ φοβερίζουν ότι μας χαρίζουν άλλες 39 !!!!), διαδίδουν το πρώτο μεγάλο ψέμα, στη προσπάθειά τους να πείσουν, πως δήθεν για να στηθεί η Τράπεζα της Ανατολής, συνεισέφεραν τόνους χρυσού διάφοροι κακομοίρηδες, από το κρυφό κομπόδεμά τους. ΜΠΟΥΡΔΕΣ!!! Οι δύο συνεισφέρουσες τράπεζας που ίδρυσαν τη Τράπεζα της Ανατολής, κατέθεσαν από μία ….επιταγή των 5.000.000 χρυσών φράγκων Γαλλίας εκάστη (σύνολο 10.000.000 χ.γ.φ.) διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές, από τις οποίες η κάθε τράπεζα έλαβε 10.000 μετοχές. Οι κατατεθήσες επιταγές του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύονταν και από ένα σύμπλεγμα εγγυητικών, με τις οποίες τυπικά διασφάλιζαν-νομιμοποιούσαν την ύπαρξη του μετοχικού τους μεριδίου!!!! Το συμβόλαιο του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της 6-12-1904 εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ και δημοσιεύθυκε άμεσα, την ….επομένη, 7-12-1904. Οι μετοχές ήσαν ανώνυμες και εύκολα μεταβιβάσιμες. Προφανώς οι αρχικοί 2 μέτοχοι, διέθεσαν στην αγορά, μέρος των μετοχών τους. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα το ιδιαίτερο, διότι και τότε υπήρχαν ισοτιμίες (τιμές εξίσωσης τις έλεγαν) και οι τραπεζοχρηματιστηριακές συναλλαγές, μπορούσαν να γίνουν στα 5 χρησιμοποιούμενα από τη Τράπεζα της Ανατολής νομίσματα και όχι κατ’ ανάγκη σε χρυσά Γαλλικά φράγκα.

ΨΕΜΑ Νο 2: Οι σοφοί εκτιμητές της δήθεν χρυσής μετοχής, μετατρέπουν το (ισχυριζόμενο ως μη εισπραχθέν) ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ Εκ της Ειδικής Εκκαθαρήσεως της Τράπεζας της Ανατολής και κρύβουν το άρθρο 12 του Καταστατικού της τράπεζας, που δίνει ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 5 ΕΤΩΝ, από της ημερομηνίας έναρξης καταβολής του  κάθε δικαιούμενου μερίσματος, όπως επίσης κρύβουν, ότι η ΕΤΕ ως διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Τράπεζας της Ανατολής, δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει τυχόν μερίσματα που αντιστοιχούν σε κατόχους μετοχών της συγχωνευθείσης πρώην Τραπέζης Ανατολής, που τυχόν δεν εισέπραξαν εντός 5ετίας τα δικαιώματά τους.

ΨΕΜΑ 3: Οι σοφοί εκτιμητές, ενώ έχουν στα χέρια τους το καταστατικό της Τράπεζας της Ανατολής, προκειμένου να κατασκευάσουν
τις κατά φαντασία …καμπύλες (καθ’ υπόθεσιν!!!!), ισχυρίζονται, πως δήθεν παραβιάσθηκε το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ κατά τη λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της Ανατολής (BANQUE D’ ORIENT), λέγοντας πως έπρεπε να υπάρχει παρουσία μετόχων, που εκπροσωπούν το +50% του μετοχικού κεφαλαίου. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ανατολής, αφόσον δεν υπάρξει απαρτία στην ορισθείσα αρχική ημερομηνία, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από 2 μήνες και ΤΟΤΕ αρκεί η παρουσία, των εκπροσωπούντων το 1 / 3 (ένα τρίτο) του μετοχικού κεφαλαίου και μπορεί να ληφθεί νόμιμη έγκριση, με τα 2 /3 (δύο τρίτα) των παρόντων ψήφων!!!!. Σύμφωνα δε με το πρακτικό έγκρισης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνυπάρχει και συνοδεύει τη Σύμβαση Συγχώνευσης (που και αυτή είναι στα χέρια των σοφών εκτιμητών), ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΤΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ, ΔΙΟΤΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΧΕ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ….ΑΠΑΡΤΙΑΣ!!!!

ΨΕΜΑ 4:  Παραβιάσθηκε το άρθρο 37 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ανατολής, «Περί Εκκαθαρίσεως» από παρεμβάσεις της ΕΤΕ σε βάρος των διορισθέντων από την Τράπεζα της Ανατολής Ειδικών Εκκαθαριστών. Όμως το άρθρο 37 του Καταστατικού της πρώην Τράπεζας της Ανατολής, αναφέρεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε συνήθη μονομερή εκκαθάριση, λόγω διάλυσης!!! Στη προκείμενη περίπτωση έχουμε ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, δηλαδή υπάρχουν κυρίαρχα δικαιώματα τρίτου (ΕΤΕ) και η απορροφόμενη τράπεζα της Ανατολής, από τη στιγμή που ενέκρινε και υπόγραψε για το ελάχιστο ανά μετοχή τίμημα εξαγοράς, ΤΕΛΕΙΩΣΕ και μοναδικός παίχτης, στα πλαίσια του συμφωνητικού είναι η ΕΤΕ. Οι περιπτώσεις συγχωνεύσεων επιλύονται με ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, με διαδικασίες που καθορίζονται από τον τότε Εμπορικό Νόμο, από τον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και από τυχόν υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των συγχωνευόμενων μερών. Διαβάζοντας το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ θα δούμε, ότι απλά η ΕΤΕ αποδέχθηκε τους ορισθέντες από τη Τράπεζα της Ανατολής Ειδικούς Εκκαθαριστές, αλλά η συμφωνία συγχώνευσης δίδει τέτοιες εξουσίες στην κυρίαρχη πλέον ΕΤΕ, που στην ουσία οι αρχικά διορισθέντες διαχειριστές, είναι πλέον κάτω από τον απόλυτο έλεγχό της και τίποτα δεν μπορεί να γίνει από τους Ειδικούς Εκκαθαριστές, χωρίς τη συγκατάθεσή της. ΕΠΙΣΗΣ, υπάρχουν σκληροί όροι παρουσίας και εργασίας των εκκαθαριστών, που οποτεδήποτε προέκυπτε λόγος αντικατάστασης ή αναπλήρωσής τους, οι αντικαταστάτες ή οι ανααπληρωτές τους θα ορίζονταν στο εξής από την ΕΤΕ.
===============================
Όσον αφορά τις μπαρούφες που αφορούσαν το Καταστατικό της Τράπεζας της Ανατολής, αυτά προς το παρόν.
ΣΤΗ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ (σε επόμενη ανάρτηση), ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΚΙ’ ΑΛΛΑ ΣΟΦΑ ΨΕΜΑΤΑ.

1 Comment

1 Trackback or Pingback

Απάντηση