Η Πράξις υποτελείας του 1825

18 Ιανουαρίου 2012
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

 === του Νικολάου Γεωρ. Κατσούλη, φιλολόγου

 === Είναι δυνατή λύσις η υποτελεία, εις την σύγχρονον Βρεττανίαν; Αν ναι ας μιμηθώμεν τους προγόνους μας…:
  === Αίτησις του Ελληνικού έθνους προς το βρεττανικήν.
  === Αον.– Παρατηρούντες ότι δια τα ανεξάλειπτα δικαιώματα της ιδιοικτησίας και κυριότητος, δια τας επικρατούσας αρχάς της θρησκείας και ελευθερίας και δια το εκ φύσεως έμφυτον, του να διατηρή και ασφαλίζει έκαστος την ιδίαν ύπαρξιν, οι Έλληνες υπέστησαν αποφασιστικώς και σταθερώς κατά των δυνάμεων, και εις όλους τους κινδύνους τώρα ηφάνισαν και τώρα άμπωσαν τας κολοσιαίας δυνάμεις των εχθρών και τελευταίον, στερημένοι παντός μέσου ανήκοντος εις τοιούτον υψηλόν εγχείρημα, καθιέρωσαν ούτοι δια του αίματός των τα πολύτιμα αυτών δικαιώματα και έδωκαν εις τον εκπεπληγμένον κόσμον όχι τόσον κοινάς αποδείξεις, δι’όσον είναι ικανός ένας λαός, εκ φύσεως γεννημένος δια να ζή ελεύθερος
………… …… …… …..
  === Γον.– Σκεπτόμενοι, ότι πράκτορες τινων ηπειρωτικών δυνάμεων, δεν διεφύλαξαν οδηγίαν, συνεχομένην με τας αρχάς, τας οποίας αυτοί εστερέωσαν, αλλά από μέρους αυτών δεν έλειψαν να εκβώσιν συνεχώς αντιρρήσεις πολιτικαί πολυμόρφου ουσίας και χαρακτήρος.
  === Δον.– Παρατηρούντες ότι τινές τούτων των πρακτόρων παίζουν δια των απεσταλμένων των εντός της Ελλάδος, ώστε να εισχωρήση εις τινάς Έλληνας η κλίσις, δια να συστήσουν νέους σχηματισμούς πολιτικούς, αρμοδίους προς το πνεύμα και τα τέλη των τοιούτων παρακινητών
………… …… …… …..
Ζον.– Παρατηρούντες, ότι η διοίκησις της Μεγάλης Βρεττανίας, ευτυχής εις το να διευθύνη λαόν ελεύθερον, είναι η μόνη …ήτις περιφρόνησεν να μιμηθή τας αναφανδόν βίας ή τας νεφώδεις διαχειρίσεις, αι οποίαι απ’ άλλους αδιακόπως επράχθησαν και πράττονται εις την Ελλάδαν
Ηον.– Σκεπτόμενοι, ότι η Βρεττανική αδιαφορία δεν αρκεί να αντιρροπήση, το ήδη επηυξημένον εξωτερικόν κατατρεγμόν προς βλάβην της Ελλάδος
Θον.– Παρατηρούντες ότι η Ελλάς, όχι από χαύνωσιν δυνάμεων, ούτε από αδυνατισμένην απόφασιν, δεν ηδυνήθη μέχρι τούδε να προσεπιχειρή, αλλά δια …την πηγάζουσαν αιτίαν του να μην έλαβε ποτέ διοίκησιν υπερτέραν των παθών και σχέσεων
Ιον.– Παρατηρούντες, ότι οι Έλληνες, εις τοιαύτην γενναίαν μάχην ή πρέπει να εκβώσιν από ταύτην νικηταί ή θέλουν είσθαι τελείως αφανισμένοι, επειδή ουδέν μέσον είναι το οποίον να δύναται να τους αποσπάση από ταύτην απόφασιν
……….. ..…. …… ….. ….
Χρεωστεί η Ελλάς εις την παρούσαν αυτής κατάστασιν να ωφεληθή ως και να ελπίση εις την ευθύτηταν και φιλανθρωπίαν της ισχυράς αυτής διοικήσεως της Βρεττανίας
Όθεν, προς ασφαλείαν των ιερών δικαιωμάτων της του κράτους ελευθερίας και ικανώς στερεάς πολιτικής υπάρξεως, η Ελλάς, δια της παρούσης δημοσίας πράξεως, προσδιορίζει, θεσπίζει, αποφασίζει και βούλεται τον επόμενον
ΝΟΜΟΝ
Α’.)– Το Ελληνικόν έθνος, δυνάμει της παρούσης πράξεως, θέτει εκουσίως την ιεράν παρακαταθήκην της αυτού ελευθερίας, εθνικής ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού υπάρξεως υπο την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης Βρεττανίας….
Εν Πελοποννήσω τη ….Ιουνίου 1825
http://filologos-hermes.blogspot.com/
Αναρτήθηκε από tromaktiko

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ
Ο κατ΄εξοχήν ΕΛΛΗΝΑΣ ήρωας του 1825, που αντιστάθηκε με κάθε τρόπο στα σχέδια των Αγγλοεβραίων δανειστών της εποχής, ο στρατηγός ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΤΡΟΥΤΣΟΣ, αυτός που πριν λίγο καιρό διέλυσε τον στρατό του Ομέρ Βρυώνη και μετά του Δράμαλη, ξεγελάστηκε και εμφανίσθηκε στη πουλημένη «Προσωρινή Διοίκηση», για να αντιμετωπίσει τις στημένες κατηγορίες για δήθεν προδοσία. Ο Αντρούτσος συνελήφθηκε από τους προδότες αλλά δεν εύρισκαν κανέναν για να στήσουν παρωδία δίκης. Δελέασαν όμως τον προδότη Γκούρα, ότι θα του δώσουν τη περιοχή που ήλεγχε ο Αντρούτσος και αυτός, προσέλαβε 4 καθάρματα, που μπήκαν στο κελί του στην ….Ακρόπολη και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, αφού προηγουμένως έδιωξαν τον φρουρό. Στο τέλος οι φονιάδες, πέταξαν τον ήρωα από την Ακρόπολη πάνω σε βράχια, όπου βρήκε τραγικό θάνατο. Ήταν 5 Ιουνίου 1825.
Λίγες μέρες μετά, η προδοτική «Προσωρινή Διοίκησις» υπόγραψε το παραπάνω προδοτικό κείμενο υποτέλειας υπέρ των Άγγλων.

Απάντηση