=== Με το ίδιο έγγραφο, καταγράφεται επίσης, με τον πιο επίσημο τρόπο, η άμεση εμπλοκή των ορθοπεδικών γιατρών, στην απ’ ευθείας ανάθεση από αυτούς, των παραγγελιών ορθοπεδικών προϊόντων, σε προμηθευτές που αυτοί επιλέγουν άνευ διαγωνισμού. Διαβάστε τα σχετικά αποσπάσματα:

 === «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 === Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄ — ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007
=== Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25η Μαΐου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με την εξής σύνθεση:
Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος —- Μέλη:… … … … … …
=== … … Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 23-3-2007 (αριθ. ημ. πρωτ. 1739) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία Smith & Nephew International B.V. του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Plus Orthopedics Holding AG.
=== Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε η…. … …. … …. … …. …
=== … …   Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α.,
=== ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
 === I. Στις 23.3.07 (αριθ. ημ. πρωτ. 1739) η εταιρεία Smith & Nephew International B.V. (εφεξής S&N) γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, ως ισχύει, την εξαγορά του 100% του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου (μ.κ.) της εταιρείας Plus Orthopedics Holding AG (εφεξής Ρ.Ο.H.) και την, δια της πράξεως αυτής, απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εξαγοραζόμενης και των ελεγχόμενων από αυτήν επιχειρήσεων. Ειδικότερα:… … … … … … ….

=== … … …  ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ

1. Smith & Nephew International B.V. (S&N)
Η Ολλανδική επενδυτική εταιρεία S&N συστάθηκε το 1987 και έχει ως καταστατικό σκοπό, μεταξύ άλλων, τη «συμμετοχή σε εταιρείες διαχείρισης και διοίκησης», τη σύναψη και χορήγηση δανείων, την εμπορευματοποίηση αδειών και σημάτων και την παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων.
Η εταιρεία ανήκει σε Ομιλο επιχειρήσεων του οποίου ηγείται η πολυεθνική Smith & Nephew PLC (εφεξής S&N PLC), που ιδρύθηκε το 1856 στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία ιατρικών προϊόντων στους τομείς της ορθοπεδικής αρθροπλαστικής, του ορθοπεδικού τραύματος, της ενδοσκόπησης και της προηγμένης αντιμετώπισης τραύματος. Η S&N PLC διενεργεί απευθείας πωλήσεις στις αγορές των ΗΠΑ, Καναδά, Η.Β., Γερμανίας, Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Νέα Ζηλανδίας και Ιρλανδίας.
Στην Ελληνική αγορά διανέμει ορθοπεδικά προϊόντα της, μέσω της ανεξάρτητης εταιρείας, Hazel Exports Ltd (εφεξής «Hazel»), η οποία εδρεύει στο Η.Β. και αποτελεί την αποκλειστική (για την Ελλάδα) διανομέα της και η οποία με τη σειρά της διαθέτει τα εν λόγω προϊόντα βάσει σύμβασης αποκλειστικής διανομής που έχει συνάψει μετην εταιρεία Πέτρος Καραγιάννης Α.Ε. (εφεξής «Καραγιάννης»).
Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου S&N PLC, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4στ ν.703/77, το 2005 ανήλθε σε […] Ευρώ περίπου (ήτοι […] λίρες Αγγλίας) και το 1996 σε […] Ευρώ περίπου (ήτοι […] δολ. ΗΠΑ) ενώ στην ελληνική αγορά το τελευταίο έτος σε […] Ευρώ.

2. Plus Orthopedics Holding AG (P.O.H.)
Η Ρ.Ο.H. εδρεύει στην Ελβετία και ηγείται Ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, το Η.Β., την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κίνα και τις ΗΠΑ. H μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Hyos Invest Holding AG […] μετοχές και […] %, Dr. U. S. […] μετοχές και […] % Dr. R. R. […] μετοχές και […] % και Active Investor AG […] μετοχές και […] %.
Η Ρ.Ο.H. ως Όμιλος δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία εμφυτευμάτων για την αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, μικρών αρθρώσεων και ώμου, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στις αγορές του ορθοπεδικού τραύματος, των εμφυτευμάτων σπονδυλικής στήλης και των ορθοβιολογικών προϊόντων.
Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της, Plus Orthopedics Ελλάς Α.Ε. (εφεξής P.O.Hellas), η οποία διανέμει τα προϊόντα του Ομίλου αλλά και ανταγωνιστριών
εταιρειών, όπως των RTI Ιnternational (ορθοβιολογικά), CTF Systems Inc (ορθοπεδικό τραύμα), Abbot Laboratories (εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης), Tecres SPA (ορθοπεδική
αρθροπλαστική), με τις οποίες – κατά δήλωση της γνωστοποιούσας – δεν έχει συνάψει έγγραφες συμφωνίες συνεργασίας (με εξαίρεση τη συμφωνία με την RTI).
Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Ρ.Ο.H. το 2006 ανήλθε σε 232.015.062 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος στην ελληνική αγορά στα […] ευρώ, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4στ ν.703/77, ως ισχύει.

ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ & ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΓΕΘΟΣ & ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
1. Σχετικές Αγορές προϊόντων
1.1. Προϊόντα Ορθοπεδικής Αρθροπλαστικής… …. …. ….
…. ….Η εν λόγω αγορά διακρίνεται (Βλ. Αποφάσεις M.1286-Johnson & Johnson/Depuy, καιM.3146-Smith & Nephew/Centerpulse) στις υπο-αγορές των:
α) εμφυτευμάτων ισχίου,   β) εμφυτευμάτων γόνατος και   γ) εμφυτευμάτων ώμου,
με το σκεπτικό ότι από πλευράς ζήτησης τα συστήματα αντικατάστασης ισχίου, γόνατος και ώμου δεν μπορούν να αλληλοϋποκατασταθούν αφού καθένα από αυτά είναι αδύνατο να τοποθετηθεί σε άλλη άρθρωση πλην αυτής για την οποία προορίζεται…. …. …. ….
1.2 Προϊόντα Ορθοπεδικού Τραύματος…. …. …. ….
1.3 Η αγορά εμφυτευμάτων σπονδυλικής στήλης, … … … ….
1.4. Η αγορά ορθοβιολογικών προϊόντων… … …. … …. … ….
1.5. Οι Λοιπές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η S&N δηλαδή της ενδοσκόπησης της προηγμένης αντιμετώπισης τραύματος, δεν δραστηριοποιείται ο όμιλος της εξαγοραζόμενης… …. … …. … …. …
1.6. Σχετικές γεωγραφικές αγορές…. …. …. …. ….

IV. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

1. Προσφορά
Η S&N κατασκευάζει τα προϊόντα της στις ΗΠΑ (Memphis, Tennessee), στο Η.Β. και στη Γερμανία, ενώ η Ρ.Ο.H. στην Ελβετία και στην Κίνα.
Γενικότερα, στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται μόνον εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ανήκουν σε Όμιλο κατασκευαστή, είτε είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δρουν ως αντιπρόσωποι ή διανομείς των κατασκευαστών, ενώ δεν παρατηρείται καμία σχετική κατασκευαστική δραστηριότητα εγχώρια.

2. Τα δίκτυα διανομής και εξυπηρέτησης
Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε η S&N διανέμει στην Ελλάδα τα προϊόντα της μέσω της ανεξάρτητης επιχείρησης «Καραγιάννης», που προμηθεύεται τα προϊόντα κατ’ αποκλειστικότητα από την αλλοδαπή Hazel. Η τελευταία, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό, έχει αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα την επαναπώληση των προϊόντων της S&N στην
Ελλάδα. Από την άλλη, η P.O.Hellas αποτελεί θυγατρική και ενεργεί ως διανομέας της Ρ.Ο.H. στην εγχώρια αγορά.
Ανάλογα δίκτυα που καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας διαθέτουν και οι υπόλοιπες κατασκευάστριες επιχειρήσεις.

3. Οι Πελάτες
Τυπικός πελάτης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις επηρεαζόμενες αγορές είναι τα νοσοκομεία, τα οποία είτε μέσω διαγωνισμών, είτε μέσω απευθείας αναθέσεων αγοράζουν τα σχετικά προϊόντα. Όπως αναφέρει η γνωστοποιούσα, η συνήθης διαδικασία παραγγελίας των σχετικών προϊόντων έχει ως εξής: Ο εξειδικευμένος χειρουργός ιατρός επιλέγει ένα προϊόν με βάση τις ανάγκες του ασθενούς και υποβάλει αίτημα για παραγγελία στο νοσοκομείο, το οποίο εκδίδει το σχετικό παραστατικό προς την ασφαλιστική εταιρεία του ασθενούς ενώ παράλληλα αποστέλλει την παραγγελία στον τοπικό διανομέα της κατασκευάστριας εταιρείας. Μόλις λάβει χώρα η επέμβαση, η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει το σχετικό ποσό (αξία παραγγελθέντος υλικού) στο νοσοκομείο, το οποίο με τη σειρά του υποχρεούται να εξοφλήσει τον διανομέα ή τον κατασκευαστή που παρείχε το προϊόν.
Σημειωτέον ότι οι ανώτατες τιμές όλων των σχετικών στην υπό κρίση υπόθεση προϊόντων που πωλούνται στην Ελληνική αγορά καθορίζονται, βάσει του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» με κοινές Αποφάσεις των Υπουργών α) Οικονομίας και Οικονομικών, β) Ανάπτυξης και γ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Διάρθρωση της ζήτησης στις επηρεαζόμενες αγορές
Παρότι η «μεταπήδηση» από ένα προϊόν στο άλλο ως αντίδραση του αγοραστή σε μία μικρή αλλά μόνιμη αύξηση τιμών φαίνεται να είναι εύκολη, σε κάθε επιμέρους σχετική επηρεαζόμενη αγορά, η – έτσι κι αλλιώς καθορισμένη ως προς τα ανώτατα όριά της – τιμή των υπό κρίση προϊόντων δεν αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της ζήτησης. Η ποιότητα του προϊόντος, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται κάθε εξειδικευμένος χειρουργός ιατρός, οι συγκριτικές μελέτες προϊόντων από ανεξάρτητους φορείς και η εκπαίδευση του χειρουργού φαίνεται να αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες της ζήτησης.

5. Δυνητικός Ανταγωνισμός/ Είσοδος επιχειρήσεων στην αγορά… …. …. …. …. …

Σελίδα 12: …. …. …vii. Οσον αφορά τη ζήτηση, ο πελάτης (το Ελληνικό Δημόσιο, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και οι χειρουργοί) είναι ένας αρκετά περίπλοκος αγοραστής, που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην σχέση κόστους-αποδοτικότητας και κατέχει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη – η οποία ενισχύεται από τις προτιμήσεις των χειρουργών και από το γεγονός ότι προμηθεύονται τα προϊόντα τους από πλήθος προμηθευτών.

2. Οι θέσεις των ανταγωνιστών

Οι απόψεις των ανταγωνιστών για τις επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας πράξης στις επηρεαζόμενες αγορές έχουν ως εξής:
….. …. ….Με την ανωτέρω θέση συντάσσεται και μία τρίτη ανταγωνίστρια εταιρεία, αναφέροντας ότι «[η] συντριπτική πλειοψηφία των προμηθειών των Ορθοπαιδικών Εμφυτευμάτων γίνεται με απευθείας ανάθεση, όποτε θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού, από την γνωστοποιηθείσα πράξη».
Σελίδα 13: …. …. …Αυτή η κίνηση είναι πιθανόν να εντείνει περαιτέρω το αρνητικό κλίμα εισόδου νέων εταιρειών στον κλάδο υπό το φώς και του νέου νομοσχεδίου προμηθειών που έρχεται να επαναεισάγει τον θεσμό των μειοδοτικών διαγωνισμών στον κλάδο των ορθοπεδικών με πιθανή κατάργηση της ισχύουσας ΚΥΑ (αρ ΦΕΚ 518, 19 Απριλίου 2005). Στην περίπτωση αυτή, η δυνατότητα π.χ. μιας σημαντικά μεγαλύτερης εταιρείας να υποστεί το κόστος των εγγυητικών επιστολών για μεγάλους περιφερικούς διαγωνισμούς (σε επίπεδα μεγάλων Νοσοκομείων ή ΠΕΣΥ), μπορεί να αποτρέψει τους μικρότερους ανταγωνιστές από το να συμμετάσχουν σε αυτόν. Επίσης, η πιθανότητα μιας
τέτοιας εταιρείας να προμηθεύει Νοσοκομεία με τιμές κάτω του κόστους με σκοπό την έξοδο από τον κλάδο ανταγωνιστικών εταιρειών είναι προφανής…. …. …. …. …

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπάρχει σε pdf, στη διεύθυνση http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis466_1_1246874063.pdf
και φυσικά στο αρχείο μου.

Παράλληλα όμως, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός, ότι και η θυγατρική της εξαγορασθείσης, η Plus Orthopedics Ελλάς Α.Ε., η οποία συστεγάζεται με τη (νέα) μητρική Smith & Nephew Ελλάς στην Αθήνα, ασχολείτε από της εξαγοράς και μετά, με διανομές παρεμφερών προϊόντων της Smith & Nephew, αλλά και άλλων εταιρειών. Τις λεπτομέρειες και τις ευθύνες, ας τις βρουν αυτοί που θα πρέπει κάποτε να ασχοληθούν για να σπάσουν τα αποστήματα.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ, κατηγορεί δημόσια την εταιρεία «Smith & Nephew PLC», για δωροδοκία «Ξένων Αξιωματούχων» — Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών

Απάντηση