Τεκμήρια διαβίωσης

7 Ιουλίου 2012
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

  === Μια εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη περιμένει όσους δεν μπορούν να αντι­μετωπίσουν τα τεκμήρια διαβίωσης. Όχι μόνο πληρώνουν περισσότερο φόρο, δεν φτάνει που οι αποδείξεις τους αποδει­κνύονται στην πράξη… λειψές, υποχρε­ώνονται και μέσω του εκκαθαριστικού να προκαταβάλουν φόρο ακόμη και για το 2013.
=== Ο κίνδυνος της τριπλής επιβάρυνσης δεν είναι θεωρητικός. Αποδείχτηκε στην πράξη καθώς η προκαταβολή φόρου για το 2013 αναγράφεται ήδη σε χιλιάδες από τα περίπου 1,4 εκατομμύρια εκκα­θαριστικά που έχουν αποσταλεί μέχρι τώρα.   Φορολογούμενος εμφάνισε εισό­δημα 6.000 ευρώ. Στη δήλωσή του συ­μπεριέλαβε και τις αποδείξεις του ενοικί­ου προσδοκώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα παραλάβει μηδενικό εκκαθαριστικό (σ.σ.: στις 6.000 ευρώ εισόδημα, ο φόρος είναι 100 ευρώ, αλλά με τις αποδείξεις του ενοικίου μηδενίζεται δεδομένου ότι υπάρχει και έκπτωση φόρου 100 ευρώ για τον συγκεκριμένο λόγο). Ο φορολο­γούμενος εμφάνισε αποδείξεις 900 ευ­ρώ, ίσα – ίσα για να καλύψει την απαίτηση του 25%.
=== Το τεκμαρτό του εισόδημα υπολογίστη­κε από την εφορία στα 12.000 ευρώ. Τα 3.500 ευρώ προήλθαν από το γενικό τεκ­μήριο, τα 4.000 ευρώ από ένα 1400άρι Ι.Χ. και τα υπόλοιπα από το σπίτι και το πατρι­κό στο χωριό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
1.  Στα 12.000 ευρώ αναλογεί φόρος 700 ευρώ.
2. Στα 12.000 ευρώ αντιστοιχούν απο­δείξεις 3.000 ευρώ. Όμως ο φορολογού­μενος είχε εμφανίσει 900 ευρώ. Για τη δι­αφορά των 2.100 ευρώ οφείλεται φόρος 210 ευρώ. 
3.  Επί του κύριου φόρου (700 ευρώ), επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου 55% για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή προκύπτει και πρόσθετη επιβάρυνση 385 ευρώ. 
=== Έτσι, ο συνολικός λογαριασμός ανεβαί­νει στα 1.295 ευρώ. Μηδενικό εκκαθαρι­στικό περίμενε ο φορολογούμενος, τα­μπλάς του ήρθε. 
=== Για να αποφευχθεί όλη αυτή η περιπέ­τεια, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπολο­γίσετε το τεκμαρτό σας εισόδημα πριν αποστείλετε τη δήλωση στην εφορία. Επί­σης, όταν θα υπολογίσετε τα τεκμήρια, φροντίστε οι αποδείξεις να ταιρι­άξουν με το μεγαλύ­τερο εισόδημα, είτε το τεκμαρτό είτε το πραγματικό.
To Pontiki
Αναρτήθηκε από ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Απάντηση