ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -ΣΚΑΝΔΑΛΟ  === ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ, ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ, ΚΑΙ ΤΡΟΪΚΑΝΙΚΑ!!!!
  === Επώνυμη καταγγελεία για το Τζάνειο!!!!!

  === Σε μειοδοτικό διαγωνισμό, το Τζάνειο απέρριψε τη μειοδοτούσα εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, η οποία παρέχει Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου σε αρκετά Νοσοκομεία και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο ιδρυτής της εταιρείας είναι τόσο Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής (Chartered Internal Auditor), όσο και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor), με την αβάσιμη δικαιολογία ότι δεν κατέστησε σαφές στην προσφορά του προς το Νοσοκομείο ότι θα διενεργεί αυτός και όχι κάποιος άλλος τους ελέγχους !

  === Ιστορικό
   === Αρχικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτοκολλου 3606/23-03-2012 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Γ.Ν Τζανείου και έπειτα από απόφαση του Δ.Σ, εγκρίνετε η σκοπιμότητα για την ανάδειξη αναδόχου για την θέση του εσωτερικού ελεγκτή του Νοσοκομείου.
Στις 27/03/2012 στάλθηκε στο Γ.Ν Τζανείου η Τεχνική προσφορά εδώ και πιστοποιήσεις εσωτερικού ελεγκτή για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, καθώς και η οικονομική προσφορά παροχής υπηρεσιών, με Οικονομική Προσφορά εδώ
  === Στην συνέχεια μέσω του εγγράφου αυτού γνωστοποιήθηκε ότι η θέση του εσωτερικού ελεγκτή καλύφθηκε από τον δεύτερο μειοδότη σύμφωνα με την υπ’ αριθ. απόφαση 11/26-4-2012 θέμα 6ο του ΔΣ και την υπ’ αριθ. 9174/22-08-2012 έγγραφη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της 2ης ΔΥΠΕ. υπ’αριθ 9606/6-9-2012 έγγραφο

  === Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το νοσοκομείο προχώρησε στην εφαρμογή της απόφασης.
Με το υπ’αριθ. 8417/20-7-2012 έγγραφο, μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ απόφαση 11/26-4-2012 θέμα 6ο του ΔΣ, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας μας. 

  === ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΡΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ! ! ! !
Στις 8 Αυγούστου 2012, η εταιρεία έστειλε απαντητική επιστολή στην διοίκηση του νοσοκομείου.
Η εταιρεία απαίτησε γραπτώς από την διοίκηση του νοσοκομείου, να της κοινοποίησει την έγγραφη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της 2ης ΥΠΕ, σύμφωνα με την οποία κατέληξε το ΔΣ στην αποφασή του. Έπειτα απο επανειλλημένες προσπάθειες επικοινωνίας με το νοσοκομείο, επισκεφθήκαν την διοίκηση και τους γνωστοποιήσαν ότι έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να τους κοινοποιηθούν τα έγγραφα στα οποία βασίστηκε το ΔΣ για την λήψη της αποφασής του.
Μας είπαν ότι θα ετοίμασουν την έγγραφη γνωμοδότηση και θα μας τα στείλουν στην εταιρεία. Εύλογη η απορία μας πως είναι δυνατόν να ετοιμάσουν την έγγραφη γνωμοδότηση, εφόσον το ΔΣ στηρίχθηκε στο έγγραφο αυτό για την τεκμηρίωση της αποφασής του;;;

Προφανώς δεν λάβαμε ποτέ κάποια απάντηση!!! Παρά μονον το υπ’αριθ. 9944/27-9-12 έγγραφο.

Απάντηση