ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  === Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της τ. βουλευτού κ. Α. Παπαθανάση: Στις 93.000 ευρώ η Βουλευτική αποζημίωση του προηγούμενου έτους

  === Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες η Δήλωση της Περιουσιακής Κατάστασης της πρώην Βουλευτού κ. Αφροδίτης Παπαθανάση. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες του περασμένου έτους, η Βουλευτική της αποζημίωση ανήλθε στο ποσό των 93.000 ευρώ, ενώ η ίδια έχει στην κατοχή της δύο οικόπεδα και τρία αγροτεμάχια καθώς και 12.000 ευρώ καταθέσεις στην τράπεζα.
=== Αναλυτικότερα το πόθεν έσχες της κα Παπαθανάση έχει ως εξής:
=== Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία.
=== Α.1. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχομένου.
=== Α.1.1β. Έσοδα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2011

   === Βουλευτική αποζημίωση σε ευρώ
=== Φορολογητέο Ποσό: 27.305,68 ευρώ
=== Αφορολόγητο Ποσό: 66.423,04 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ  93.728,72 €)
=== Λοιπά εισοδήματα από κάθε πηγή σε ευρώ (όχι τεκμαρτά)
144,00 ευρώ: ενοίκια γαιών
3.856,31 ευρώ: κέρδη ατομικής επιχείρησης

=== Α.1.2. Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά
1) Νομός: Φωκίδας, Δήμος ή Κοινότητα: Συκιά Δωρίδας, Τοποθεσία: Παλιά Βρύση, Είδος Ακινήτου: Οικόπεδο, Έκταση Εδάφους σε m2: 414,00, έτος κτήσης: 1995, Εμπράγματο Δικαίωμα: Πλήρης Κυριότητα, % Δικαίωμα: 100%, Τρόπος Κτήσης: Δωρεά.
2) Νομός: Φωκίδας, Δήμος ή Κοινότητα: Συκιά Δωρίδας, Τοποθεσία: Εντός Οικισμού, Είδος Ακινήτου: Οικόπεδο, Έκταση Εδάφους σε m2: 278,00, έτος κτήσης: 2002, Εμπράγματο Δικαίωμα: Πλήρης Κυριότητα, % Δικαίωμα: 100%, Τρόπος Κτήσης: Αγορά.
3) Νομός: Φωκίδας, Δήμος ή Κοινότητα: Άμφισσα, Τοποθεσία: Ρεντίνια, Είδος Ακινήτου: Αγροτεμάχιο, Έκταση Εδάφους σε m2: 4.000,00, έτος κτήσης: 1994, Εμπράγματο Δικαίωμα: Πλήρης Κυριότητα, % Δικαίωμα: 100%, Τρόπος Κτήσης: Αγορά, Καταβληθέν τίμημα: 3.521,64 ευρώ.
4) Νομός: Φωκίδας, Δήμος ή Κοινότητα: Άμφισσα, Τοποθεσία: Άνω Καμινος, Είδος Ακινήτου: Αγροτεμάχιο, Έκταση Εδάφους σε m2: 8.486,00, έτος κτήσης: 2001, Εμπράγματο Δικαίωμα: Πλήρης Κυριότητα, % Δικαίωμα: 100%, Τρόπος Κτήσης: Αγορά, Καταβληθέν τίμημα: 13.206,16 ευρώ.
5) Νομός: Φωκίδας, Δήμος ή Κοινότητα: Άμφισσα, Τοποθεσία: Κάτω Ρεντινια, Είδος Ακινήτου: Αγροτεμάχιο, Έκταση Εδάφους σε m2: 3.412,25, έτος κτήσης: 2009, Εμπράγματο Δικαίωμα: Πλήρης Κυριότητα, % Δικαίωμα: 100%, Τρόπος Κτήσης: Γονική Παροχή.
=== Α.1.3. Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, ομόλογα, και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
– Τίτλος χρεογράφου: Ομόλογα, Τρόπος Κτήσης: Αγορά, Αξία Κτήσης: 5.000 ευρώ.
Α.1.4. Καταθέσεις σε Τράπεζες, Ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την ημερομηνία υποβολής.
– Είδος Κατάθεσης: Ταμιευτήριο, Ποσό Κατάθεσης: 12.627,11 ευρώ, Πιστωτικό ίδρυμα: Εθνική Τράπεζα, Προέλευση Χρημάτων Κατάθεσης: Μισθός.
Α.1.5. Πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα
– Είδος Οχήματος: Επιβατικό, Χωρητικότητα – Κυβισμός: 1.600, % ιδιοκτησία: 100, έτος κτήσης: 2001, Τρόπος Κτήσης: Αγορά, Καταβληθέν Τίμημα: 19.075,56 ευρώ, Προέλευση Χρημάτων: Εισοδήματα Προηγούμενων Ετών.
Α.1.6. Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση
– Είδος Συμμετοχής: Ατομική Επιχείρηση, Είδος Επιχείρησης: Προσωπική Επιχείρηση, Έτος Έναρξης: 1992, Κεφάλαιο Εισφοράς: 10.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: www.orafok.gr
Αναρτήθηκε από petrosdiver

Απάντηση