ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΕΣΥ

  === Επειδή “ΤΑ ΝΕΑ” το “HOT DOG” και άλλα συγκροτήματα, θα την δημοσιεύσουν αποκλειστικά την…. Τρίτη, σπάω το εμπάργκο και σας προσφέρω τη Λυκουρέτζικη διακήρυξη, αυτούσια, κατ΄ ευθείαν από το…. συρτάρι του!!!!

  === ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
=== ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
=== ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
=== ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  === Αθήνα, 14/03/2013
=== ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ»

  === Έχοντας υπόψη:

  === Τις διατάξεις

  1. Της παραγράφου 5 του άρθρου 2, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α 01/03/2012), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 (6α) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4118/2013 (32 Α 06/02/13) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ 59 Α 07/03/13)
  2. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α 27/11/1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α 2010)
  3. Του ΠΔ 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α) «περί οργανισμού του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

Προσκαλούμε

σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή να κατέχουν αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ιδρύματος του εξωτερικού. Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, με έμφαση στην διοίκηση, στα οικονομικά,  στην πληροφορική μονάδων υγείας ή εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι  είναι τα εξής:
(α) αίτηση (όπως στο συνημμένο υπόδειγμα της παρούσης),
(β) πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος

(http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae),

(γ) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης.

Η αίτηση θα περιλαμβάνει :
(α) τα στοιχεία του αιτούντος,
(β) τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον (διοικητής ή αναπληρωτής διοικητής), και
(γ) την Υγειονομική Περιφέρεια της επιλογής του υποψηφίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα των κατά τόπους Υγειονομικών Περιφερειών (Υ. ΠΕ.) σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα κάτωθι :

Υπουργείο Υγείας

… … … Υγειονομική Περιφέρεια

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

 Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή (Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 101 87, Αθήνα) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι οφείλουν, υποχρεωτικά, να συμπληρώσουν στον διαδικτυακό τόπο www.moh.gov.gr την σχετική ηλεκτρονική Φόρμα με όλα τα αιτούμενα στοιχεία.

Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα σε μία (1) Υγειονομική Περιφέρεια, για το σύνολο των Φορέων εποπτείας της και για μία μόνο θέση (διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή). Οι εν ενεργεία Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία, θα πρέπει, επίσης, να υποβάλλουν σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν δεν δύνανται να καταλάβουν θέση σε Φορέα της Υγειονομικής Περιφέρειας για την οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, εντός των ορίων του Νομού εντοπιότητάς τους. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι των Νομών Αττικής & Θεσσαλονίκης, καθώς και οι υποψήφιοι για τις διοικήσεις των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της χώρας.

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών,  επικυρωμένα από δημόσια αρχή, επί τη βάσει του Βιογραφικού Σημειώματος του υποψηφίου που θα επιλεγεί, καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προσκομιστούν αρμοδίως, με τον διορισμό.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων και συμπλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής Φόρμας ορίζεται η 27/03/2013 και ώρα 15:00΄. Στην περίπτωση αποστολής της εν λόγω αίτησης, με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού εξετάσει την πληρότητα των στοιχείων του κάθε υποψηφίου, σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αξιολογεί τους υποψηφίους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 4, του άρθρου 2, του Ν. 4052/2012.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων των υποψηφίων η Επιτροπή προχωρά στην κατάρτιση του τελικού καταλόγου αξιολόγησης, ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Ο τελικός αυτός κατάλογος θα περιλαμβάνει, κατ’ αύξουσα σειρά, διπλάσιο αριθμό επιλεγέντων από τον αριθμό των υφιστάμενων προς πλήρωση θέσεων.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και επιπλέον θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και σε μία (1)  τοπική εφημερίδα εκάστης έδρας των Υγειονομικών Περιφερειών.

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Απάντηση