Ο άλλος ΡΗΓΑΣ: “Το Σχολείον Των Ντελικάτων Εραστών”

29 Απριλίου 2013
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΑΡΚΟΥΔΕΣ -ΦΛΕΡΤ  === Αν μελετήσουμε τη ζωή μεγάλων επαναστατών, εύκολα θα διαπιστώσουμε, ότι διέθεταν ευρύτατο φάσμα γνώσεων σε υψηλό επίπεδο. Επίσης κατά κανόνα, όλοι είχαν εκπληκτική πολιτιστική κουλτούρα, την οποία και αποτύπωσαν σε κείμενά τους.

  === Ο δικός μας Εθνομάρτυρας και πρόδρομος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής ή Φερραίος, ήταν μέρος αυτού του χρυσού κανόνα. Δεν ήταν απλά ένας τυχαίος στοιχοπλόκος του γνωστού θούριου. Ήταν ένας γίγαντας του γραπτού λόγου. Ας τον απολαύσουμε σε ένα μεγάλο απόσπασμα, από το έργο του: 

  === “ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΤΕΛΙΚΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ” 
  ………………….  ………….  …………..
=== Συνομιλία ερωτική του Λεάνδρου και της Βριζίδ
=== Περιεργεία φερομένη ήλθε κοντά μου (κατά την συνήθειαν οπού έχουν οι καλούτσικες να ιντερεσάρωνται πάντοτε εις τα έργα των νέων) και άρχισε να τον λέγη:
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Όλη μέρα διαβάζετε, όλη μέρα καταγίνεσθε, Λέανδρε. Καθόλου ανακωχήν από τους κόπους δεν δίδετε εις τον εαυτόν σας; Δεν αναπνέετε και ολίγον;
=== ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Τι να κάμω Βριζίδ, πρέπει να δουλεύω, όταν το καλεί η χρεία, και να διαβάζω πάλιν δια να φωτισθή ο νούς μου. Επειδή και έχει ανάγκην να λεπτυνθεί, με το να είναι κομμάτι….
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Εις την ηλικίαν οπού είστε, ολίγη συνομιλία άραγε με τους ζωντανούς δεν αξίζει ίσια με ένα πεθαμένον βιβλίον, το οποίον δεν ημπορεί να σας αποκριθή, μήτε να γελάση ή να χωρατεύση μαζί σας;
=== ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Βέβαια, όσον καλόν και αν είναι το βιβλίον, δεν ημπορεί να συγκριθή με μίαν νίστιμην συνομιλίαν…., καθώς είναι λόγου χάριν, η εδική σας. Αξίζει όμως περισσότερον από τα αδιάκριτα λόγια οπού συντυχαίνουν μερικοί…..
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Σας ευχαριστώ… Ας ειπούμεν λοιπόν τίποτες.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Ορισμός σας, διατί όχι;

=== ΒΡΙΖΙΔ: — Ο αυθέντης μας πολλά σας αγαπά, Λέανδρε.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Και εγώ δεν είμαι ανευχάριστος, τον τιμώ σαν πατέρα μου.
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Η κερά μας, όταν αναφέρει το όνομά σας, δείχνει κάποιαν υπόληψιν.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Και εγώ με ευλάβειαν την στοχάζομαι, ωσάν αξίαν μητέρα μιας τιμημένης φαμέλιας.
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Οι κοκόνες θυγατέρες της, τη αληθεία, λαμβάνουν μιας λογής συστολήν, όταν σας βλέπουν, και σχεδόν…..
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Δεν ημπορώ να σας περιγράψω και εκ μέρους μου πόσον τες σέβομαι.
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Ημείς όλοι σας αγαπούμεν… Εγώ, παραδείγματος χάριν, σας προτιμώ από όλους τους νέους απού έως τώρα είχαμεν εις το σπίτι.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Φέρεστε με πολλήν αγαθότητα ως προς εμέ και είστε ολίγον άδικη εις τους προκατόχους μου.
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Όχι, τη αληθεία, αφήστε τους… τι αχρείοι, τι περιγέλαστοι που ήτον…..
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Περιγέλαστοι; Και πως είναι δυνατόν; Ποίον θέ να περιγελάσουν εις ένα παρόμοιον τιμημένον σπίτι, ωσάν το εδικόν μας;
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Ποίον; Εκείνους οπού δεν είναι πλούσιοι, σαν και του λόγου τους, και με όλον τούτο πάλιν δεν εκαταδέχοντο να ακούσουντα μούτσουνά τους εις πράγματα ΄γγιχτικά διά….
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Όσαν το κατ΄ εμέ, σας βεβαιώνω πως δεν αγαπώ ποτέ μου να περιπαίξω κανένα.
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Καλέ, του λόγου σας!!! Του λόγου σας αξίζετε έναν κόσμο, χωρίς να έχετε ένα άσπρον (=χωρίς να χρειάζεστε να έχετε μια δεκάρα), παρά εκείνοι με είκοσι πουγγία.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Η πρόληψις οπού έχετε δια λόγου μου, Βριζίδ, είναι πολλά υποχεωστική, και θα ήθελα να είμαι τόσον άξιος, πλην ο πατέρας μου, ως τιμημένος και φρόνιμος γέροντας, συχνά με ασυμβούλευε λέγοντας: “Παιδί μου, με τους κατωτέρους σου, αν έχεις, να στοχάζεσαι πως είναι παρόμοιοί σου… Με τους μεγαλυτέρους σου πάλιν, πως είναι καλύτεροί σου… και πάντοτε να φέρεσαι με αγάπην εις όλους, διατί όλοι οι άνθρωποι είναι ισότιμοι. Πρέπει όμως να σώζεται μία προτίμησις εις την συνέλευσίν τους, καθώς λόγου χάριν, του δούλου δια τον αυθέντην του, του μαθητού δια τον διδάσκαλον, του υιού δια τον πατέρα, του υπηκόου δια τον βασιλέα του, και όλων των νέων δια τους γέροντας… Και πάλιν, οι μεγάλοι δια τους μικροτέρους των πρέπει να έχουν κάποιαν συμπάθειαν και αγάπην, και όχι να τους νομίζουν θνητόψυχα ζώα.” Αυτά είναι Βριζίδ, οπού βαστώ ωσάν έναν κανόνα της ζωής μου… σέβομαι τους μεγαλυτέρους μου, αγαπώ τους ομοίους μου και δεν στοχάζομαι να έχω κανέναν κατώτερόν μου.
=== ΒΡΙΖΙΔ: — Αχ, τι εύμορφος συλλογισμός!!! Κατά το λέγειν του πατρός σας, αγαπιέται κανείς απ΄ όλον τον κόσμον. Στοχάζομαι πως θε να γένετε καλός νοικοκύρης, και καλότυχη εκείνη οπού θε να σας πάρη.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Αν δεν μείνει ευχαριστημένη, σας βεβαιώνω ότι εγώ θε να συμπάσχω μαζί της, πλην θέλω βάλει τα δυνατά μου, δια να μην την αφήσω να παραπονεθή.
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ 3=== ΒΡΙΖΙΔ: — Οχ, τι χρυσός νέος!!!…. Αποκτήσατε έως τώρα καμίαν αμορέζαν (=αγαπητικιά), Λέανδρε;
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Τι λέτε, δια όνομα Θεού!!! Πως είναι τρόπος εις ηλικίαν οπού ευρίσκομαι, χωρίς καμίαν κατάστασιν, αμαθής εις τα του κόσμου, αρχάριος εις την πραγματείαν, να λάβω τόσην ευτολμίαν να προβάλω εις μίαν νέαν να ενώση την τύχην της με την εδικήν μου;… Εγώ θέλω φροντίσει περί υπανδρείας, όταν γένω άξιος
να προξενήσω την ευτυχίαν της συζύγου μου και να δώσω καλήν ανατροφήν εις τα παιδιά μου.
ΒΡΙΖΙΔ: — Οχ, μα ημπορεί κανείς να έχη (εν όσω να έλθη εκείνη η ώρα) κάποιαν κλίσιν εις κανένα υποκείμενον (= γκόμενα)… άνθρωποι είμεσθεν, δεν είμεθα εξουσιασταί της καρδιάς μας. Ενδέχεται εκείνη, λόγου χάριν, να νοστιμεύεται μιας νέας την συνομιλίαν, το είδος, το κάλλος. το….. Να τι ονομάζω να έχη κανείς αμόρι.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: — Όχι, Βριζίδ, δεν έχω καθόλου… αυτό όμως δεν προέρχεται, διατί δεν είχα τάχα και εγώ τελλείως καλούτσικες εις τον καιρόν μου οπού να με υπεράρεσαν. Πλην, στοχαζόμενος πως δεν ημπορώ να τες αποκτήσω και γλιστρώντας αυτή η απελπισία εις την καρδιά μου, εμποδίζω τον εμαυτόν μου από του να τες ενθυμήται και να συλλογίζεται τα κάλλη τους. Και προς τούτοις αγαπούσα…. …. …. …. …. …. …. ….

Ο Μπαρμπανίκος προτείνει σε οποιονδήποτε παριστάνει τον επαναστάτη, να διαβάσει ολόκληρο το >>>> ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΤΕΛΙΚΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ   για να καταλάβει τις ελλείψεις της σκέψης του. Και όλοι να μάθουν, ότι ο Ρήγας δεν ΕΞΕΘΕΣΕ κανέναν σύντροφό του, ούτε κομπορημονούσε βλακωδώς.
Όσοι δεν τον παριστάνουν και δεν σημαδεύουν αέρα κοπανιστό, είμαι βέβαιος ότι θα το διαβάσουν.
Πρέπει να γνωρίζεις τον επαναστάτη, πριν αποφασίσεις την επανάστασή σου.

ΠΗΓΗ του βιβλίου:  http://www.schooltime.gr/

Απάντηση