ALPHA BANK - Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 -1  === Πριν τρεις (3) μέρες (8-5-2013) οι τραπεζικές μετοχές του Χ.Α.Α. κατέγραψαν ένα αδικαιολόγητο ράλι με άνοδο +25,81%. Το περίεργο συμβάν συνέπεσε την ίδια μέρα (8-5-2013) με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2013 της Alpha Bank A.E. η οποία την 1-5-2013 δημοσιοποίησε ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ στην ανακοίνωσή της για … αύξηση του Μετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς να…. συγκινήσει κανέναν!!!! Άλλο τραπεζικό “νέο” ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ στις 8-5-2013 και ως φαίνεται, τα παπαγαλάκια που υποστηρίζουν, ότι η Alpha Bank A.E. “πάει καλά” – χρέωσαν την καλοσύνη σχεδόν σε όλες τις τράπεζες και άρπαξαν όλοι οι χορτάτοι, ένα +25,81%!!!!!!

  === Επίσης οι έμμισθοι κοντυλοφόροι παπαγάλοι ΑΛΗΤΕΥΟΥΝ και ΨΕΥΔΩΣ διαδίδουν, ότι ΔΗΘΕΝ τρέχουν λαχανιασμένοι και ασθμαίνοντες οι ξένοι επενδυτές, για να προλάβουν να αγοράσουν μετοχές ….Ελληνικών τραπεζών!!!

  === Πάντα ήμουν περίεργο και μελετηρό παιδί, παιδιόθεν και…. παιδί παρέμεινα στο διάβασμα. Σας δίνω λοιπόν τη μία ανακοίνωση της Alpha Bank A.E. να τη μελετήσετε, να αφαιρέσετε τους μεν και τους  δεν ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, και στο αναπομείναν, να μου πείτε και μένα του πτωχού πλην τιμίου Μπαρμπανίκου, αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απευθύνεται σε άλλους, πλην της εντόπιας σαλαμούρας, δια τυχόν κρυπτόμενα αποκούμπια σε στρώματα και εφαπλώματα. Όποιος μου βρει στην ανακοίνωση ΞΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟΧΟ, να μου τον δώσει να επανορθώσω… βιαίως. Έεεεε ρε τι τραβάμε κι΄ εμείς οι έγκριτοι οικονομολόγοι!!!!…. ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ:

  === <<Alpha Bank A.E. — Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου — Όροι Αποδοχής

  === Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά ή/και πρόσκληση για την απόκτηση ή/την εγγραφή προς απόκτηση δικαιωμάτων προτιμήσεως ή/και μετοχών της Alpha Bank A.E. (στο εξής η “Εταιρία”) ή/και Warrants που εκδοθούν σύμφωνα με το ν. 3864/2010 (στο εξής από κοινού τα δικαιώματα προτιμήσεως, οι μετοχές και τα Warrants, οι «Κινητές Αξίες») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αλλού. Καμμία από τις Κινητές Αξίες δεν έχει ή πρόκειται να λάβει έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933, όπως ισχύει (στο εξής το “Securities Act”) και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτός εάν ληφθεί τέτοια έγκριση ή τύχουν νόμιμης εξαιρέσεως από αυτήν την έγκριση. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση ή/την εγγραφή προς απόκτηση των Κινητών Αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

  === Η παρούσα ανακοίνωση και η πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν δεν αποτελούν και δεν δύναται να ερμηνευθούν ως αποτελούσες δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση ή για την εγγραφή για την απόκτηση των Κινητών Αξιών σύμφωνα με τον ν. 3401/2005. Κάθε επενδυτική απόφαση για την απόκτηση ή την εγγραφή προς απόκτηση ή άλλη επένδυση ή πώληση των Κινητών Αξιών πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας σε σχέση με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας και των Warrants προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και σε Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου που ήθελε τυχόν εγκριθεί και αμφότερα δημοσιευθούν με τον ν.3401/2005 και τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως ισχύουν.

ALPHA BANK - Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 -2  === Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο σε πρόσωπα που:
(i)     έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ή
(ii)     είναι υψηλής οικονομικής επιφάνειας οντότητες (high net worth entities) ή άλλα πρόσωπα προς τα οποία δύναται να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως Σχετικά Πρόσωπα). Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν βάσει ή να βασισθούν στην παρούσα ανακοίνωση. Κάθε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με την παρούσα ανακοίνωση προσφέρεται μόνο στα Σχετικά Πρόσωπα. Οιοσδήποτε λαμβάνει και διαβιβάζει την ανακοίνωση αυτή πρέπει και ο ίδιος να διασφαλίζει ότι το πράττει νόμιμα.

     === Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ότι είναι, ή μετά την έναρξη διαπραγματεύσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως, κάθε επενδυτής που θα μεταβιβάζει δικαίωμα ή θα ασκεί δικαίωμα ή θα εγγράφεται για την απόκτηση μετοχών θα θεωρείται ότι είναι είτε:
(i)     μη κάτοικος ή φυσικά διαμένων σε οιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (εκτός της Ελλάδος) που έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2003/71/CE, ή
(ii)     ειδικός επενδυτής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 στοιχείο (e) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ ως τροποποιηθείσα ισχύει.

  === Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Λόγω της αβεβαιότητας και των κινδύνων αυτών, οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές που ενεργούνται καθ’ αναφορά προς την ημέρα στην οποία γίνονται. Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντική απόδοση. Η Εταιρία  αποποιείται πάσης υποχρεώσεως να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδος, όπου η εν λόγω προσφορά, πρόσκληση ή διάθεση δεν επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο κατά περίπτωση νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα επιλέγοντας την ένδειξη “Διαφωνώ”.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποιήσεως ευθύνης, που παρατίθεται ανωτέρω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως επηρεάζει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από αυτή. Συμφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωμα να προχωρήσω και να μελετήσω το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.>>

ΠΗΓΗ: http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=11479&la=1

Απάντηση