ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΑΑΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ  1.– «Λουκέτο» στην ασφαλιστική εταιρεία «Διεθνή Ένωση» του Βαλυράκη από την ΤτΕ.
Την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τι πρέπει να ξέρουν οι ασφαλισμένοι.
— Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε σε χθεσινή της συνεδρίαση την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Πρόκειται για μια ασφαλιστική που δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών, με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτων.
— Η εταιρεία παρουσίαζε σημαντική έλλειψη κεφαλαίων με αποτέλεσμα να μη διαθέτει ούτε το αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας, ούτε επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση – απαιτήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε δικαιούχου αποζημίωσης.
— Για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη στη λήψη διοικητικών μέτρων κατά της εταιρείας στις 28 Ιουνίου 2013. Με την υπ’ αρ. 80/28.06.2013 απόφαση ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 1624), μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας και ανεστάλη η δυνατότητα νέων ασφαλιστικών εργασιών έως και τη λήξη της προθεσμίας που δόθηκε για την υλοποίηση της αναγκαίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εταιρεία δεν μπόρεσε στη διάρκεια της παράτασης αυτής να ενισχυθεί κεφαλαιακά για την κάλυψη των ανωτέρω ελλειμμάτων.
— Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης η κυρία Αντιγόνη Βαφείδου, η οποία με τη σειρά της θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή.
— Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε σε χθεσινή της συνεδρίαση την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Πρόκειται για μια ασφαλιστική που δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών, με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτων.
Η εταιρεία παρουσίαζε σημαντική έλλειψη κεφαλαίων με αποτέλεσμα να μη διαθέτει ούτε το αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας, ούτε επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση – απαιτήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε δικαιούχου αποζημίωσης.
Για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη στη λήψη διοικητικών μέτρων κατά της εταιρείας στις 28 Ιουνίου 2013. Με την υπ’ αρ. 80/28.06.2013 απόφαση ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 1624), μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας και ανεστάλη η δυνατότητα νέων ασφαλιστικών εργασιών έως και τη λήξη της προθεσμίας που δόθηκε για την υλοποίηση της αναγκαίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εταιρεία δεν μπόρεσε στη διάρκεια της παράτασης αυτής να ενισχυθεί κεφαλαιακά για την κάλυψη των ανωτέρω ελλειμμάτων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης η κυρία Αντιγόνη Βαφείδου, η οποία με τη σειρά της θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή.

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΑΑΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ  — Ειδικότερες πληροφορίες για τους ασφαλισμένους:
Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες τρίτου, μόνο): Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Εντός του διαστήματος αυτού, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το ποσό των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας έως τη λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της (N. 400/70 αρ.3 παρ.6). Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης από ασφαλιστήρια των ασφαλίσεων λοιπών κλάδων ζημιών, όπως και από τα καταβληθέντα – μη δεδουλευμένα – ασφάλιστρα θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον εκκαθαριστή.
Οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία δύνανται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.diethnisenosis.gr για τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τους υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά από ώρα 10.00 έως 15.00 στα τηλέφωνα 210 3235297 και 210 3310714 (ή να επικοινωνούν μέσω fax στο 210 3247958), καθώς και από την επόπτρια ασφαλιστικής εκκαθάρισης στο τηλέφωνο 698 4258037.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr

2.– Διεθνής Ένωσις (Βαλυράκης Ανδρέας): Ζητά ανάκληση της απόφασης της ΤτΕ
Η ασφαλιστική εταιρεία υπογραμμίζει ότι η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αντίθετη στην αρχή της χρηστής διοίκησης και τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ εκδόθηκε ….πεπλανημένα!!!!
Ως αντισυνταγματική και παράνομη, να ανασταλεί και να ακυρωθεί η από 16.7.2013 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «Διεθνής Ένωσις» ζητάει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τόσο η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία, όσο και ο πρόεδρός της, ο διευθύνων σύμβουλός της, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρεις μέτοχοι που κατέχουν το 68,89% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Όπως αναφέρει η ασφαλιστική εταιρεία, με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός του ότι ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της, τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης και αποδεσμεύτηκαν 30.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της για τα έξοδα εκκαθάρισης.
Η εταιρεία σημειώνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι η συγκυρία της χειρότερης τραπεζικής κρίσης που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα, επηρέασε το πρόγραμμα ανασυγκρότησής της και δεν ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο προβλεπόμενο ύψος, δηλαδή, αντί 10 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν 2,1 εκατ. ευρώ. Παρά τις προσπάθειές της για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. ευρώ, η διεύθυνση εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος ενημέρωσε την ασφαλιστική εταιρεία ότι το πρόγραμμα ανασυγκρότησης δεν επρόκειτο να υλοποιηθεί και υπέδειξε να προβεί σε ορισμένες ενέργειες.
Ακόμη, επισημαίνει ότι ενώ ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια των μετόχων της ασφαλιστικής εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ. και ενώ υπήρχε βεβαίωση της τράπεζας HSBC πως κατατέθηκαν 15 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι δεσμευμένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε την άδειά της.
Τέλος, η ασφαλιστική εταιρεία υπογραμμίζει ότι η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αντίθετη στην αρχή της χρηστής διοίκησης και τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ εκδόθηκε πεπλανημένα (πλάνη περί τα πράγματα) από την πλευρά της Τράπεζας.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr

….Να είσαι Βαλυράκης και ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ και εξ-ασφαλιστής χωρίς αντίκρυσμα και πρώην ΠΑΣΟΚος ΚΑΙ να δηλώνεις ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΟΣ και συνταγματόπληκτος, κομματάκι δύσκολο να καταστεί κατανοητό στους κοινούς ιθαγενείς της παρ΄ ημίν μπανανίας.
Δικαίως απορεί και ο Γ.Δ. (αρκετά έμπειρος και ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ περί τα ιδιωτικά ασφαλιστικά) και στέλνει ραβασάκι:

Ρίξε μια ματιά να δεις γιατί σκούζει ο αδερφός του Σήφη  ….δεν φταίει αυτός λέει ….φταίει η κρίση και γιαυτό θα πρέπει να ανακληθεί η απόφαση της ΤτΕ ….με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της εταιρείας του  ….σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας!
Υπονοεί κάτι και στέλνει μήνυμα στον Προβόπουλο;
Όταν λέω εγώ ότι η ιδιωτική ασφάλιση ….είναι «χαϊδεμένο παιδί» ….

Τι να πουν όσοι μένουν ανασφάλιστοι μεσ’ το κατακαλόκαιρο ή όσοι ζημιωθέντες δεν έχουν πληρωθεί;

Τι να δω ρε Γιάννη??? Πόσες φορές έχουμε πει, ότι αφού μας τελειώσουν όλους από παράδες και μας αφήσουν ρέστους και ταπί, στο ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΦΑΓΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥΣ από χόμπι, διότι αυτό έχουν σπουδάσει στα Χάρβαρντ και στις Οξφόρδες και στις Φραγκφούρτες??? Το θέμα, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΒΑΛΥΡΑΚΗΔΩΝ) στην ιδιωτική ασφάλιση, σέρνεται στη πιάτσα, περισσότερο από 3 χρόνια και το περίεργο είναι, όχι η απόφαση του Προβόπουλου, αλλά η τραγική και εγκληματική ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ του Προβόπουλου!!!!
Και στο φινάλε, γιατί να περιμένουμε το πότε θα μας ξαφνιάσουν οι φαταούλες και θα μας αφήσουν ανασφάλιστους, αλλά να τους προκάνουμε εμείς και αυτή η κατάσταση να τους γίνει βραχνάς, χωρίς να εξωθούνται οι αγνοί αγωνιστές τραπεζίτες και κλεπτασφαλίτες, στο αμάρτημα της κλοπής ασφαλίστρων.
Και ξέρεις Μπαρμπαγιάννη μου (πάλι καλύτερα από εμένα), ότι το αγαπημένο σπορ των υπηρετών από τέτοια πόστα της χούντας, δεν είναι το ποδόσφαιρο, αλλά ο ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΕΚΒΙΑΣΜΟΣ!!!! Τόσες λαδιές έχει κάνει ο Προβόπουλος, λες να μην έχουν σημειώσει καμιά οι Βαλυράκηδες, για τη κακιά την ώρα???? Τι σκατά ΕΚΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ θα ήσαν????

Απάντηση