ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ4265600000 ευρώΥΠΕΡ ΕΤΕ  — Τις μέρες (23-7-2013 έως και 25-7-2013) που το σιωνιστικό – ναζιστικό καθεστώς των Αθηνών, έβγαλε τους κλόουν Αδωνάϊ Γεωργιάδη και Μιχαλολιάκου για τα αναγκαία καραγκιοζιλίκια παραστάσεων των τηλεπαράθυρων, ταυτόχρονα δημοσιοποιούσε στο ΦΕΚ Β΄ 1785/2013, απόφαση, με την οποία εγγυάται ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ δια χειρός Σταϊκούρα, τη προαποφασισμένη λήψη ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟΥ ομολογιακού δανείου από την ΕΤΕ!!!! η οποία κατά 90% ανήκει σε ξένους. Την ΕΤΕ, η οποία έχει αρπάξει τη μερίδα του λέοντος από τα δισεκατομμύρια που έχουν φεσώσει ΠΑΡΑΝΟΜΑ τον Ελληνικό λαό με τα μνημόνια του αίσχους.

  — Τα καραγκιοζιλίκια των εντός και εκτός κυβέρνησης επαγγελματιών κλόουν νεοναζί, ήσαν απαταίτητα, για να μπορούν να παίζουν… αμέριμνα και με τις δύο χούφτες πεντόβολα, η πολιτική αλητοσυμμορία των σιωνιστών φασιστών του Τσίπρα και της πουλημένης ηγεσίας του ΚΚΕ, για να κυλήσουν αναίμακτα, τα… στραγάλια του τοκογλυφικού ποσού των 4.265.600.000 € με το εξωφρενικό +8% επί πλέον επιτόκιο!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ:

  — ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 2/55416/0025
— ΘΕΜΑ: Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» συνολικού ποσού 4.265.600.000 ευρώ.
— Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
— Έχοντας υπόψη:
— 1. Τις διατάξεις:
— (α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄)…. …. ….
………………………………

— 11. Την αριθμ. 30095/Β. 1696/08−07−2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008,
αποφασίζει:
— Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προςτους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα τηςΕλλάδος» συνολικής ονομαστικής αξίας 4.265.600.000 ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:
— (Α) Ελληνικό κείμενο:
— ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
  — Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Υπογραφής.
— Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφασή του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008
(οι οποίοι,μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευαιρέσεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων (όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονταικαι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης Εγγύησης.
— Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86.
Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την26.06.2013, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 4.265.600.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 09.04.2009 και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 26.06.2013, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής:
(α) αριθμός και είδος ομολογιών: 42.656 ανώνυμες ομολογίες,
(β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 100.000 ευρώ,
(γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3μηνών συν περιθώριο 8% (!!!!!!!) ετησίως,
(δ) ημερομηνία λήξης: περί την 26 Ιουνίου 2015 και
(ε) αρ. ISIN XS 0945998499
Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 12 Ιουλίου 2013.
(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execution Date specified below by The Hellenic Republic…...
……………………………………….
ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.5209/Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το με αριθμ. 370/09−07−2013 έγγραφο τηςΤράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 104 μονάδες βάσης (ACT/ACT).
III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται (?????) να ανέλθει στο ποσό των 4.265.600.000 ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί (!!!!!!).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Απάντηση