ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦ ΕΤ -ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΦΑΠΑΞ Α1…… ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙ, ΤΙ ΣΟΪ ΠΡΑΜΑ ΕΒΑΛΕ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ και ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ!!!!!!

  — Κατ΄ανάγκην, το ερευνητικό μου ενδιαφέρον, προκειμένου να ρουφιανέψω τον ρουφιάνο, επικεντρώθηκε στο τι θα μπορούσε να είναι ο τόσος πολύς και βαρύτατος παράς. Παρά το άγχος μου, βρήκα την πλησιεστέραν εκδοχήν, στη παρακάτω φοροτεχνική οδηγία και απάντηση, της ανώτατης φορολογικής αρχής ενός διαλυμένου από κλέφτες κράτους, προς μια ετειρεία, που πολύ γουστάριζε να ασφαλίζει έξτρα τις στελεχάρες της. Και επειδή ΥΠΟΘΕΤΩ, ότι ο νυν βολευτής Δημήτριος Τσουκαλάς του γνωστού πολυσυλλεκτικού στο κατακάθι ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και επί μακρόν μέλος και του ΔΣ της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία δούλευε, ΥΠΟΨΗΑΖΟΜΑΙ ότι τον αφορά η φορολογική μεταχείριση των ασφαλίστρων του και του ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ….

  — Καλόν δε είναι οι οικείοι, οικονομικοί και μη εισαγγελείς, να ερευνήσουν αν το καταληστευμένο κράτος εισέπραξε τους νόμιμους φόρους εισοδήματος, για να μη πίπτουν σκιαί και ακιάχτρα σκοτεινά. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΩ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΙ (Ο δε Τσουκαλάς, δύναται να μου στείλει την δική του πλήρη εκδοχή, μετά των αναγκαίων προς τούτο παραστατικών — τέτοιο ποσό δεν κυκλοφορεί ασυνόδευτο, διότι….. άααααα!!!!!):

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008

Αριθ. πρωτ.: 1031302/10420/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για σύνταξη μελών του Δ.Σ..

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦ ΕΤ -ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΦΑΠΑΞ Α21.–   Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι παροχές σε χρήμα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηματικής αποτιμήσεως, που γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, χωρίς νόμιμη ή συμβατική, για το σκοπό αυτόν, υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή προέδρους ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόμιμα αυτή, λογίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, με την προϋπόθεση ότι έχουν βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης.

2.–   Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3697/2008, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για τα εισοδήματα της παρ. 5 του άρθρου 25 που αποκτώνται από 1.1.2007 έως 31.12.2008 γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ενώ για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από 1.1.2009 και μετά η παρακράτηση φόρου γίνεται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά.

3.– Με το αριθμ. 1073039/10812πε/Β0012/22.10.2008 έγγραφό μας, έχει γίνει δεκτό ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συμβούλων της και των προσώπων που νόμιμα την εκπροσωπούν αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες των δικαιούχων και ενεργείται παρακράτηση επ’ αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., με την οποία και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Επιπροσθέτως, η ανωτέρω παρακράτηση πρέπει να γίνεται στο ποσό των ασφαλίστρων που προκύπτει μετά την αναγωγή τους, σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου και τα υπόψη ποσά δεν δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων εφόσον δεν τους καταβάλλεται κανένα ποσό και επομένως, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης (σχετ. το αριθμ. 1013314/242/Α0012/30-3-2006 έγγραφο).

4.– Από τα στοιχεία της αιτήσεως σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας θα συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια συνταξιοδότησης στο όνομα μελών του διοικητικού συμβουλίου της και σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων ο κάθε δικαιούχος θα εισπράξει κατά τη λήξη του δικού του συμβολαίου κάποιο χρηματικό ποσό εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής της παροχής που θα επιλέξει. Η εν λόγω παροχή προς το μέλος του Δ.Σ. έγινε οικειοθελώς από την ανώνυμη εταιρεία σας χωρίς να προκύπτει από κάποια συμβατική υποχρέωση.

5.–   Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι το ποσό των ασφαλίστρων που θα καταβάλλει, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ετησίως η εταιρεία σας για λογαριασμό μελών του Δ.Σ. της, συνιστά για τα υπόψη πρόσωπα εισόδημα από κινητές αξίες στο οποίο ενεργείται παρακράτηση βάσει των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων.

Απάντηση