ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦ ΕΤ -ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΦΑΠΑΞ Α3  — ….ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΗΚΕΣ, ΜΕ 20 ή 25 ή 35%, ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ!!!!

  — Είδαμε στη προηγούμενη ανάρτηση, Αφού ο Δ. Τσουκαλάς ομολόγησε, ότι το 1.000.000 € δεν είναι ΕΦΑΠΑΞ, ας τον… βοηθήσουμε…. το φορολογικώς αντιμετωπίσιμο των ασφαλίστρων, ιδιωτικής εταιρείας για τις στελεχάρες της, σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία!!! Ακόμα και σε ένα κράτος που το κυβερνούν απατεώνες.

  — Για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία σε ανυποψίαστους Τσουκαλάδες, που εκλαμβάνουν την υπεραπόδοση μιας τοποθέτησης σε…. κινητές αξίες, με πανομοιότυπο τρόπο, η φορολογική αρχή ξεκαθαρίζει και τη φορολογική μεταχείριση, της αποζημείωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει συνάψει ανώνυμη εταιρεία για τις στελεχάρες της. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟΝ ΕΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝ ΞΕΧΑΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΦΑΠΑΞ.

==== ΑΡΘΡΟ 25

Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

Αριθ. πρωτ.: 1017190/270/Α0012

  === ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχει συνάψει ανώνυμη εταιρεία για τα στελέχη της.

1.               Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 25 του ν.2238/1994 οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηματικής αποτιμήσεως, που γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, χωρίς νόμιμη ή συμβατική, για το σκοπό αυτόν, υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή προέδρους ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόμιμα αυτή λογίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, με την προϋπόθεση ότι έχουν βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης.

2.               Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι για τα εισοδήματα της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.2238/1994 γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, για τα εισοδήματα που καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Στα ίδια εισοδήματα, που καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2006, έως την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε 29% (προηγουμένως παρακρατείτο φόρος με 35%).

Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά.

3.       Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συμβούλων της και των προσώπων που νόμιμα την εκπροσωπούν αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες των δικαιούχων, επί των οποίων διενεργείται παρακράτηση με τους συντελεστές που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 54 του ν.2238/1 994. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων.

Περαιτέρω όμως, επειδή τα ασφάλιστρα καταβάλλονται από την ανώνυμη εταιρεία στην ασφαλιστική εταιρεία καθαρά, δηλαδή ελεύθερα φόρου, συνάγεται ότι η παρακράτηση πρέπει να γίνεται στο ποσό των ασφαλίστρων που προκύπτει μετά την αναγωγή τους, σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

4.       Τέλος, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν καταβάλλεται κάθε οικονομικό έτος κανένα ποσό στους δικαιούχους, συνάγεται ότι αυτοί δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης και επομένως τα ποσά αυτά δεν δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Θα δηλωθεί, όμως, στο έτος λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου το ποσό που εισπράττεται στον κωδ. 659 του Πίνακα 6 του Εντύπου Ε1, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.2238/1994.

=========================

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2008

Αριθ. πρωτ.: 1073039/10812πε/Β0012

  === ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για σύνταξη μέλους του Δ.Σ..

1.   Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 25 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι παροχές σε χρήμα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηματικής αποτιμήσεως, που γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, χωρίς νόμιμη ή συμβατική, για το σκοπό αυτόν, υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή προέδρους ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόμιμα αυτή, λογίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, με την προϋπόθεση ότι έχουν βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης.

2.   Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 54 του ν.2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3697/2008, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για τα εισοδήματα της παρ.5 του άρθρου 25 που αποκτώνται από 1.1.2007 έως 31.12.2008 γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ενώ για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από 1.1.2009 και μετά η παρακράτηση φόρου γίνεται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά.

3. Με το αριθμ. 1013314/242/Α0012/30-3-2006 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συμβούλων της και των προσώπων που νόμιμα την εκπροσωπούν αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες των δικαιούχων και η παρακράτηση που ενεργείται επ’ αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., πρέπει να γίνεται στο ποσό των ασφαλίστρων που προκύπτει μετά την αναγωγή τους, σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Ακόμη, τα υπόψη ποσά δεν δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων εφόσον δεν τους καταβάλλεται κανένα ποσό και επομένως, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης.

4. Από τα στοιχεία της αιτήσεως σας προκύπτει ότι ανώνυμη εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής στο όνομα μέλους του διοικητικού συμβουλίου της και σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου ο δικαιούχος θα εισπράξει κατά τη λήξη του κάποιο χρηματικό ποσό εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής της παροχής που θα επιλέξει. Η εν λόγω παροχή προς το μέλος του Δ.Σ. έγινε οικειοθελώς από την ανώνυμη εταιρεία χωρίς να προκύπτει από κάποια συμβατική υποχρέωση.

5.       Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι το ποσό των ασφαλίστρων που καταβάλλει ετησίως η εταιρεία για λογαριασμό μέλους του Δ.Σ. της, συνιστά για τον δικαιούχο εισόδημα από κινητές αξίες στο οποίο ενεργείται παρακράτηση βάσει των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για το εισόδημα αυτό.

Απάντηση