ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ 2  — ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ — Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
   — Υπεύθυνη Τομέα Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
   — ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κ. Υπουργό Οικονομικών

  — ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος απαξίωσης – διάλυσης του ΚΑΠΕ και μη ολοκλήρωσης των έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από αυτό»
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) είναι ο Εθνικός Φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε), την ορθολογική χρήση Ενέργειας (ΟΧΕ) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ). Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ) στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή / μεταφορά / χρήση ενέργειας. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Ν.Π.I.Δ.

  — Στα χρόνια της λειτουργίας του μετά την ίδρυσή του το 1987, έχει καταξιωθεί σε δύο κύρια επίπεδα δράσεων, α) στην δράση του ως Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο για τις ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ και β) στην δράση του ως Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, όπου αφενός μελετά τα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και πολιτικής για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας και αφετέρου αναπτύσσει την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη της υλοποίησης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
Εκτός των παραπάνω, το ΚΑΠΕ παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος καθώς και επιμόρφωση και εξειδίκευση σε νέους αποφοίτους Πανεπιστημίων ενώ υποστηρίζει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Το σημαντικότερο δε όλων, είναι ότι έχει καταξιωθεί ως φορέας με διεθνή δραστηριότητα αφού μεταξύ άλλων έχει παράσχει πολλάκις τις υπηρεσίες του εκτός Ελλάδας (Ισπανία, Τουρκία, Κύπρος, Ιταλία – ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ισπανία όλες οι πρωτότυπες ανεμογεννήτριες έχουν πιστοποιηθεί με μετρήσεις και επί τόπου δοκιμές από το ΚΑΠΕ) . Επίσης έχει διατελέσει σύμβουλος στο εθνικό ερευνητικό κέντρο για τις ΑΠΕ και την ΕΞΕ της Ιορδανίας, έχει διεξάγει μετρήσεις αιολικού δυναμικού στην Σερβία, έχει αναπτύξει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εξοικονόμηση της Ουκρανίας αλλά και εκπονήσει μελέτες ενεργειακού σχεδιασμού για την Κροατία, την Μολδαβία και την Σερβία.
   — Αν και από τα παραπάνω καταγράφεται μια πολύπλευρη και έντονη δραστηριότητα που έχει καταστήσει το Κ.Α.Π.Ε έναν πετυχημένο επιστημονικό φορέα με σημαντική ερευνητική προσφορά, απορία προκαλούν οι ενέργειες του Υ.ΠΕ.Κ.Α, που δεν ανανέωσε την θητεία του Δ.Σ του Κέντρου από τις 18/8/2013, δημιουργώντας ερωτηματικά και διακινδυνεύοντας την εύρυθμη δραστηριότητά του. Όλα αυτά δε, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του κου Μανιάτη στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενούσας χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον αγωγό TAP, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε: «…Επίσης, ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν βαθειά ότι (Το ΚΑΠΕ) έχει προσφέρει πάρα πολύ στην εθνική οικονομία, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας…».
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ -ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 1   — Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον απολογιστικό έλεγχο του Κ.Α.Π.Ε, το κέντρο δεν χρηματοδοτείται ούτε με ένα (1) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μισθοδοσία του και τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας του, αλλά, ούτε και έχει λάβει ένα ευρώ επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό για το 2013. Ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης του ΚΑΠΕ στο καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου, καθώς η μισθοδοσία του, ως συνδεόμενη με προγράμματα χρηματοδοτούμενα, κυρίως, από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους όχι μόνο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης των κρατικών εσόδων και παράλληλα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης κλπ. Επί πλέον δεδομένου ότι σε αυτά τα προγράμματα οι πόροι για την μισθοδοσία συνδέονται άμεσα και με πόρους που διατίθενται από αυτά για τα διοικητικά – λειτουργικά έξοδα του Κέντρου, μείωσή της σημαίνει μείωση των διατιθέμενων από προγράμματα πόρων για την κάλυψη αυτών των πάγιων αναγκών του.
   — Ένα από τα «επιχειρήματα» που χρησιμοποιούνται για την υπαγωγή του ΚΑΠΕ σε διατάξεις εφαρμογής δημοσιονομικών όρων και δεσμεύσεων που επιβάλλονται στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, είναι η ένταξη του ΚΑΠΕ από την ΕΛΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
   — Οι διοικήσεις του Κ.Α.Π.Ε έχουν καταθέσει αίτημα προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ (με κοινοποιήσεις του στο ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Οικονομικών) για την απένταξη του Κέντρου από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), ωστόσο εκκρεμεί απάντηση από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, από τις 14 Αυγούστου 2012 όταν και κατατέθηκε το αίτημα, για άγνωστο λόγο, όπως επίσης δεν απαντήθηκαν μεταγενέστερες επιστολές με το ίδιο αίτημα (5 Σεπτεμβρίου 2012, 2 Αυγούστου 2013, 11 Νοεμβρίου 2013) για επίσης άγνωστο λόγο. Το ΥΠΕΚΑ δε, δεν έχει αναλάβει μέχρι σήμερα καμιά πρωτοβουλία για να προωθήσει στην ΕΛΣΤΑΤ το σχετικό αίτημα του ΚΑΠΕ ως αρμόδιο και εποπτεύον υπουργείο.
Εκτός των ανωτέρω, κι ενώ το ΚΑΠΕ, έχει αναλάβει, σήμερα, την διαχείριση έργων ΕΣΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ, καθώς έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία να τα φέρει εις πέρας, αντιμετωπίζει πλήθος γραφειοκρατικών προβλημάτων, κυρίως, από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, με κίνδυνο μη υλοποίησή τους.
   — Από τα παραπάνω προκύπτουν τα κάτωθι:
   α) Άμεση ανάγκη διορισμού Δ.Σ ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ, καθώς υπάρχει κίνδυνος μη ολοκλήρωσης μιας σειράς εν εξελίξει έργων, όπως τα: «Πράσινη Γειτονιά», «Χτίζοντας το Μέλλον», «Άη – Στράτης», «Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα» κ.ά, καθώς οι διαδικασίες που απαιτούνται προϋποθέτουν αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, σε πάρα πολλά στάδια, όπως η σύσταση επιτροπών, η κατακύρωση διαγωνισμών, η προκήρυξη νέων διαγωνισμών κ.ο.κ.
   β) Άμεση ανάγκη εκκίνησης της διαδικασίας απένταξης του Κ.Α.Π.Ε από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) καθώς ΔΕΝ πληροί τα κριτήρια ώστε να εντάσσεται στο παραπάνω μητρώο, όπως έχει αναλυθεί τεκμηριωμένα από τους εκπροσώπους του Κ.Α.Π.Ε στην ηγεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ένταξης του Κ.Α.Π.Ε στις διατάξεις των Ν. 4024/11 και 4093/12, με αποτέλεσμα την ένταξη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του στο καθεστώς του Ενιαίου Μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων και σαν συνέπεια αυτού την μείωση ΚΑΙ στα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου, διότι αυτές οι δαπάνες συνδέονται άμεσα με τα έργα που εκτελεί το Κ.Α.Π.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

  1. Για ποιον λόγο και ποιοι ευθύνονται που δεν έχει οριστεί Δ.Σ στο Κ.Α.Π.Ε από τις 18/8/2013, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του και να υπάρχει κίνδυνος να μην απορροφηθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ και να μην ολοκληρωθούν τα έργα, σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι καθίστανται υπερπολύτιμοι για την αναζωογόνηση της Εθνικής Οικονομίας;
  2. Για ποιον λόγο η ΕΛ.ΣΤΑΤ δεν έχει απαντήσει στα αλλεπάλληλα αίτημα του Κ.Α.Π.Ε για απένταξή του από το ΜΦΓΚ, εδώ και 16 μήνες, εφόσον αυτό ΔΕΝ πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να εντάσσεται σε αυτό; Το ΥΠΕΚΑ, ως εποπτεύοντας και αρμόδιος φορέας, έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για απένταξη του ΚΑΠΕ από το ΜΦΓΚ;
  3. <Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υ.ΠΕ.ΚΑ ώστε να επιλύσει τα αναφερθέντα προβλήματα και να επαναλειτουργήσει ομαλά ένα κέντρο που διαφημίζει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα στο εξωτερικό και φέρνει Επενδύσεις στην χώρα;

Αθήνα, 21/12/2013
Η ερωτώσα Βουλευτής,
Μακρή Ραχήλ

Τα υπόλοιπα έγγραφα, μπορείτε να τα δείτε στο ιστολόγιο της Ραχήλ Μακρή

Απάντηση