Deposit Administration Funds -συνταξιοδοτικα -DAF  — Μπορεί να μην έχουμε το χρυσό συμβόλαιο του εργατοπατέρα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τσουκαλά, για να δούμε πως παράγεται αυτό το “ΕΦΑΠΑΞ” τέρας, αλλά υπάρχουν πηγές με πολλές εγκλυκλοπαιδικές γνώσεις. Μια από αυτές και η πάλαι ποτέ κραταιά ΑΣΠΙΣ, που μας τελείωσε οριστικά με πολλά φαγωμένα, από Σεπτέμβριο 2009. Δεν είναι και πολύ μακρυά αυτό το αμαρτωλό φαλιμέντο και κάποια ντοκουμέντα μας φωτίζουν για τα θρυλικά πλέον DAF (Deposit Administration Funds) ιδιωτικά υγειονομικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα υπέρ των στελεχών τραπεζοασφαλιστικών εταιρειών και όχι μόνον!!!

  — ΑΠΟ THN ΕΤΉΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΈΧΕΙ ΑΥΤΉ Η ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ:

  — Υφίστανται συμφωνίες για την καταβολή συγκεκριμένων αποζημιώσεων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γενικό  Διευθυντή καθώς και σε ορισμένα στελέχη της Εταιρείας σε περίπτωση λύσης της σύμβασης χωρίς βάσιμο λόγο!!!!!!!

  — ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ ΕΊΝΑΙ ….ΑΝ ΚΑΤΑΒΛΉΘΗΚΑΝ ΤΈΤΟΙΕΣ  -“ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ”-  ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΕΛΈΧΗ ….ΑΝ ΔΗΛΏΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΉΘΗΚΑΝ ….ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΉΜΕΡΑ ΑΥΤΆ ΤΑ ΣΤΕΛΈΧΗ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΙΠΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΟΤΙ:  Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

Η ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΘΙΚΕ:
ΦΕΚ 11292  / 21 Σεπτεμβρίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
(Απόφαση υπ’ αριθμ. 156/16.9.2009 και 21.9.2009, Θέμα 2)
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10 12α, 13γ, 17α έως 17γ ν.δ. 400/1970……………………………

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12858/05/β/86/38
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕ Φ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-61.98.960 – FAX: 210-61.97.592

……… …….. ……….. ………

ΣΕΛ. 10
10) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας.
Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Υφίστανται συμφωνίες για την καταβολή συγκεκριμένων αποζημιώσεων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γενικό  Διευθυντή καθώς και σε ορισμένα στελέχη της Εταιρείας σε περίπτωση λύσης της σύμβασης χωρίς βάσιμο λόγο.

…………………………………………………………….
ΣΕΛ. 35, 36V.2.13. Παροχές προς το προσωπικό

Η Εταιρεία συμμετέχει σε ασφαλιστικά προγράμματα προς το προσωπικό της.
Τα προγράμματα αυτά αφορούν πρόγραμμα καθορισμένων παροχών καθώς και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, με συμμετοχή ή όχι του προσωπικού.

2.13.1. Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ως το πρόγραμμα με το οποίο ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία αναλαμβάνει τον αναλογιστικό κίνδυνο με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας ή ο μισθός, και συνεπώς την υποχρέωση να καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις υποσχόμενες νόμιμες ή τεκμαιρόμενες παροχές.
Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών η αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από την παρούσα αξία των παροχών κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, μειούμενη με την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και των προσαρμογών που απαιτούνται για τα κέρδη ή τις ζημιές από τις αναλογιστικές μελέτες και την άμεση καταχώρηση όλου του κόστους προϋπηρεσίας.
Η Εταιρεία εφαρμόζει τη «μέθοδο περιθωρίου» του .Λ.Π.19 «Παροχές προς το προσωπικό», σύμφωνα με την οποία μέρος από τα κέρδη ή τις ζημιές που έχουν προκύψει από αναλογιστικές μελέτες δύνανται να μην αναγνωριστούν. Ωστόσο, η Εταιρεία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα .Π.Χ.Π., επέλεξε να αναγνωρίσει τα σωρευμένα κέρδη και ζημιές που προέκυψαν από αναλογιστικές μελέτες και αφορούν την περίοδο από την ημερομηνία συμμετοχής του εργαζόμενου στα εν λόγω προγράμματα έως την ημερομηνία μετάβασης.
Η υποχρέωση της χρηματοδότησης προσδιορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, με τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας.
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές, κατάλληλα προεξοφλημένες με το επιτόκιο που φέρουν κρατικά ομόλογα με διάρκεια ανάλογη της υποχρέωσης.
Η μεταβολή της αξίας της υποχρέωσης καταχωρείται αντίστοιχα σε χρέωση ή πίστωση της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.
2.13.2. Λοιπές παροχές προς το προσωπικό
Επιπλέον, η Εταιρεία πληρώνει ασφάλιστρα για ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την υγειονομική κάλυψη του προσωπικού της καθώς και του δικτύου πωλήσεών της καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας τους με αυτήν.
Η Εταιρεία πραγματοποιεί, σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, έλεγχο επάρκειας της ασφαλιστικής πρόβλεψης, χρησιμοποιώντας τρέχουσες εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών της καθώς και τα κόστη διεκπεραίωσης των ζημιών που αφορούν το εν λόγω ασφαλιστήριο.
Στην περίπτωση που ο έλεγχος επάρκειας της ασφαλιστικής πρόβλεψης εμφανίσει ότι η ασφαλιστική πρόβλεψη δεν είναι ικανοποιητική, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, η διαφορά μεταφέρεται στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων της χρήσης.

  –.–.–.–.–.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ, ΑΦΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΚΑΙ  ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΝΑ ΠΟΝΗΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΑΠΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑ, ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΣ….

Απάντηση