ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 5-6  — «…..Υπερτάτη Βουλή,
Μόλις, τέλος πάντων, θεία χάριτι, διεσώθην από τας αιμοβόρους χείρας των απανθρώπων τυράννων του έθνους μας. Πόσα δεινά έπαθον κατά το διετές τούτο της ελληνικής επαναστάσεως διάστημα είναι ανεκδιήγητα. Ούτε η εις σκοτεινοτάτην φυλακήν συνεχής διατριβή μου, ούτε η στέρησις της περιουσίας μου, ούτε αι καθημεριναί ύβρεις, ούτε και αυτής της ζωής ο κίνδυνος, δεν με έκαμον τόσον να αδημονώ, όσον όταν ηναγκαζόμην να είμαι μακράν από τα τέκνα μου, τους χριστιανούς και να μην ημπορώ να συναγωνίζωμαιεις τον ιερόν υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα. Αλλ’  ήδη πλέον επακούουσα η θεία πρόνοια των βαρυτάτων μου στεναγμών και επικαμφθείσα εις τα καθ΄ ώραν εκχυνόμενα δάκρυά μου, ένευσε να με λυτρώσει από τας χείρας των διωκτών της πίστεως, της τιμής και της ελευθερίας του γένους μας.
Διασωθείς λοιπόν παρ΄ ελπίδα, εδάκρυσα της χαράς τα δάκρυα και καταφυγών εις την Κεντρικήν Διοίκησην του Σεβαστού Άρειου Πάγου, έκρινα εύλογον να εμφανιστώ δια του ταπεινού μου και προς την υπερτάτην Βουλήν, προσφέρων εμαυτόν ευπειθή και πρόθυμον εις τας υψηλάς διαταγάς και παρακαλών θερμώς να με επιτάξη εις παν ότι ήθελε με κρίνει άξιον και θέλω προσπαθήσει να το εκπληρώσω δια της επιμόνου προσηλώσεως εις την διοίκησιν, ενεργών πάντοτε, όσον το κατά δύναμιν, παν ότι συμφέρει εις την Ελλάδα και μάλιστα εις τον λαόν της νήσου ταύτης, μεταξύ των οποίων διέτριψα το πλέον μέρος της ζωής μου.
Ας με προστάξει λοιπόν, η υπερτάτη Βουλή εις ότι κρίνει συμφέρον της πατρίδος και θέλει με εύρει ευπειθέστατον και προθυμότατον. Περί δε της ενεστώσης πολιτικής και πολεμικής καταστάσεως της νήσου ταύτης (Ευβοίας) πληροφορείσθε από την παρούσαν αναφοράν των κατοίκων της.
Εκ Ξηροχωρίου τη 22 Ιανουαρίου 1823
  + Ο Ευρίπου Γριγόριος» … … … … … …

Ολόκληρο το 40 σελίδων βιβλίο, στην ιστοσελίδα http://arvanitis.eu/?p=430

1 Comment

Απάντηση