ΕΠΑΝΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  — Θεσμοθετείται η “πώληση” τραπεζικών μετοχών που κατέχει το… ΤΧΣ, με όρους… αγοράς!!!

  — Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική»

  — Το δρόμο για την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank με όρους αγοράς, αλλά και την ταχύτερη επαναϊδιωτικοποίηση των τραπεζών προβλέπει το πολυαναμενόμενο νομοθετικό πλαίσιο που εντάσσεται ως άρθρο 2 στο πολυνομοσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε χθες.

  — Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αποκτά “ευελιξία” προκειμένου να προχωρά σε πώληση μετοχών που κατέχει, επίσης με όρους αγοράς, με μια σειρά από τρόπους, ένας εκ των οποίων -που περιγράφεται έμμεσα- η δυνατότητα δημόσιας προσφοράς προς τους κατόχους warrants, ώστε το Ταμείο να αποκτά επιπλέον τίτλους προς πώληση.

  — Στο σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία το «bail in», δηλαδή η συμμετοχή, πριν από το Δημόσιο, στις περιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης, των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, όπως ήδη προβλέπεται σε κοινοτική Οδηγία, ενώ ενισχύεται η δομή του ΤΧΣ, κάτι που η τρόικα είχε επανειλημμένως ζητήσει.
   — Προβλέπεται επίσης η διακοπή της χορήγησης δανείων και αποδοχής νέων καταθέσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κάτι που επίσης αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.

  — Το πιο άμεσο τραπεζικό ζήτημα που ρυθμίζεται από το νομοσχέδιο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες ως προσχέδιο, με ενδεχόμενο να γίνουν παρεμβάσεις στην πορεία, είναι η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.
Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου στις οποίες μετέχει το ΤΧΣ, με την έκδοση κοινών μετοχών ή με την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCo’s) ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων, γίνονται σε τιμή που ορίζει το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε εκθέσεις αποτίμησης που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Οπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, η τιμή διάθεσης στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο, ή από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, ρύθμιση που επιτρέπει την αύξηση της Eurobank, η οποία εύλογα θα πρέπει να γίνει σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν στην οποία τοποθετήθηκε το Ταμείο.
Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή κατώτερη της τιμής κάλυψης αυτών από το Ταμείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης.
Το σχέδιο νόμου ρυθμίζει αναλυτικά τη δυνατότητα του Ταμείου να διαθέτει τη συμμετοχή του σε όλες τις τράπεζες, αξιοποιώντας τη συγκυρία της αγοράς, κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό τώρα που καταγράφεται ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο αποφασίζεται από το ίδιο και μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, εντός πενταετίας.

Για να λάβει τη σχετική απόφαση το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου λαμβάνει έκθεση από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης των μετοχών και αιτιολογία.
Η διάθεση δύναται να πραγματοποιείται με πώληση μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος στο κοινό ή σε συγκεκριμένο(ους) επενδυτή(ές) ή ομάδα επενδυτών α) μέσω ανοιχτού διαγωνισμού ή μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους επενδυτές, β) με χρηματιστηριακές εντολές, γ) με δημόσια προσφορά μετοχών με αντάλλαγμα μετρητών ή με ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών – κάτι που παραπέμπει στην επαναγορά warrants και δ) με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building).

Το Ταμείο δύναται να μειώνει τη συμμετοχή του επίσης μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, διά της παραίτησης από την άσκηση ή διά της διάθεσης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν.
Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή της πώλησης των μετοχών ή μείωσης της συμμετοχής, η τιμή διάθεσης των μετοχών και η ελάχιστη τιμή κάλυψης των μετοχών από τους ιδιώτες ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο με βάση εκθέσεις από δύο ανεξάρτητους συμβούλους.
Προβλέπεται δε ρητώς, ότι οι τιμές αυτές δύνανται να είναι χαμηλότερες της τιμής κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.
Σε περίπτωση που μετοχές της τράπεζας αποκτώνται από συγκεκριμένο επενδυτή ή από ομάδα επενδυτών ή επέλθει μείωση της συμμετοχής του υπέρ συγκεκριμένου επενδυτή ή ομάδας επενδυτών, το Ταμείο μπορεί να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές και να συνάπτει συμφωνία μετόχων, όπου μεταξύ άλλων μπορεί να προβλέπεται η υποχρέωση των επενδυτών ή και του Ταμείου να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Το Ταμείο μπορεί να παρέχει δικαιώματα πρώτης προσφοράς και δικαίωμα πρώτης άρνησης σε επενδυτές που προσδιορίζονται σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης, όπως η εμπειρία του επενδυτή στο αντικείμενο της επιχείρησης και στην αναδιάρθρωση πιστωτικών ιδρυμάτων, η φερεγγυότητα, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής και το προσφερόμενο τίμημα.

  — Ενσωματώνεται η οδηγία για το bail in

Μεγάλο μέρος του πολυνομοσχεδίου αφορά τροποποιήσεις στο βασικό νόμο που διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο την ενίσχυση της δομής και της λειτουργίας του, ενώ επανακαθορίζεται με βάση και την κοινοτική οδηγία για το bail in ο τρόπος παροχής κρατικής ενίσχυσης.

Ειδικότερα, το ΤΧΣ μπορεί να παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση αφού έχει υποβληθεί σχέδιο αναδιάρθρωσης με στόχο την άντληση κεφαλαίων ή τον περιορισμό των αναγκών και έχει προηγηθεί η επιβάρυνση μετόχων, κοινών και προνομιούχων τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, με τους τελευταίους να μετατρέπονται σε μετοχές.
Οι κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου ή δικαιούχοι άλλων απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης δεν θα πρέπει μετά το bail in να βρίσκονται σε δυσμενέστερη οικονομική θέση συγκριτικά με τη θέση στην οποία θα βρίσκονταν στην περίπτωση που η τράπεζα τίθετο εναλλακτικά σε εκκαθάριση.
Οσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου που έχει το Ταμείο, διευκρινίζεται ότι οι περιορισμοί που ισχύουν θα υφίστανται υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική συμμετοχή στην πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα λάβει χώρα είναι τουλάχιστον ίση με το 50%.

Δηλαδή, εάν στην περίπτωση της Eurobank το ποσοστό των ιδιωτών είναι πάνω από 50%, το ΤΧΣ θα παρεμβαίνει μόνο για στρατηγικά θέματα.

Κάθε διάθεση μετοχών από το Ταμείο προς επενδυτές του ιδιωτικού τομέα ή στο πλαίσιο της εξάσκησης των warrants επιφέρει επίσης μείωση στη συμμετοχή του Ταμείου όσον αφορά τις μετοχές για τις οποίες το Ταμείο ασκεί περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.

Το προσχέδιο αναφέρει ότι η προθεσμία για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης καθώς και των επαναληπτικών της όταν πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπει ο ν. 2190, δηλαδή σε 7 ημέρες.

  — Επαφές για τα σχέδια ενίσχυσης

Τους επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών και την πολιτική ηγεσία της χώρας θα συναντήσει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε. Γκερτ Κούπμαν, σε προγραμματισμένη επίσκεψή του.
Βασικό θέμα των συζητήσεων θα είναι τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη του κ. Κούπμαν θα διαρκέσει από την Τρίτη έως και την Πέμπτη 3 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα συναντήσει τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παράγοντες της ΤτΕ και τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank  και Eurobank).
Στο πλαίσιο των συζητήσεων θα ενημερωθεί για τα πλάνα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως αυτά θα εφαρμοστούν μετά και τις κεφαλαιακές ανάγκες που προσδιόρισε πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Με δεδομένο ότι η Alpha Bank και η Πειραιώς έχουν ήδη βρει από τις αγορές παραπάνω κεφάλαια από όσα χρειάζονται, το αντικείμενο των συζητήσεων με τις δύο διοικήσεις θα αφορά κυρίως την οριστικοποίηση των πλάνων αναδιάρθρωσης.
Στον αντίποδα, για τη Eurobank και την Εθνική η συζήτηση θα αφορά τον τρόπο και το χρόνο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών.

ΑΝΝΑ ΔΟΓΑ – [email protected]

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΟ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ:
Το Ταμείο Χρηματοπιστοτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είναι η καταβόθρα της χούντας, όπου σε συνεργασία με την επικυρίαρχη τρόϊκα, κλέβονται τα δάνεια που φεσώνεται το Ελληνικό Δημόσιο, για να…. δοθούν στις ιδιωτικές (ψευδοκρατικοποιημένες) τράπεζες….

Απάντηση