ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ 1  — Ομολογιακό δάνειο 80 εκατομμυρίων ευρώ από “Εθνική”, “Alpha” και “Πειραιώς” για την εκδοτική επιχείρηση της οικογένειας Μπόμπολα, τον “Πήγασο”!!!

  — Ασύλληπτο ποσό, αν αναλογιστεί κανείς πως χορηγείται σε μια επιχείρηση που ανήκει στον πλέον “τσακισμένο” κλάδο από την κρίση, τις Εκδόσεις.

   — Και όταν την ίδια στιγμή  οι κάνουλες των Τραπεζών έχουν κλείσει ερμητικά  για χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες πολλοί εκ των οποίων δεν τα καταφέρνουν από την έλλειψη ρευστότητας και βάζουν το ένα λουκέτο μετά το άλλο.
   — Όπως αντιλαμβανόμαστε από την χρηματιστηριακή ανακοίνωση, υπάρχουν ενυπόθηκες εγγυήσεις για τον εν λόγω τεράστιο δανεισμό και φανταζόμαστε πως οι επίτροποι του ΤΧΣ στις Τράπεζες να μη λειτούργησαν ως διακοσμητικές “γλάστρες” σε μια απόφαση που όπως όλα δείχνουν ελήφθη σε πολύ υψηλό επίπεδο.
   — Η “είδηση” πάντως κατά την άποψη μας βρίσκετε, στην τελευταία παράγραφο της Χρηματιστηριακής ανακοίνωσης του “Πηγάσου”.
Εκεί όπου φαίνεται πως τα 69 από τα 80 εκατομμύρια ευρώ (ήτοι το 86.3%) θα καλύψουν την αποπληρωμή του…  προηγούμενου δανείου της εταιρείας. Δηλαδή χορηγείται νέο δάνειο, για να αποπληρωθεί το… προηγούμενο δάνειο! 
   — Δείτε τι ανακοίνωσε στο ΧΑΑ ο “Πήγασος”:
   — “Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει, ότι προέβη στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων κάλυψης, το κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια (€80.000.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) εκάστης και τιμή έκδοσης στο άρτιο, με τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 ως ισχύουν. Εκ του ως άνω κεφαλαίου, ποσοστό 86,3% προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και ποσοστό 13,7% για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών…”
   — lykavitos.gr
  — Αναρτήθηκε από epanastasi-gr

Απάντηση