ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014 Β  1) —Κατ΄ αρχήν, εκδόθηκαν οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 και υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/important_news/osfd2014.pdf

   === ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.– ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ
2– ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ TO ΕΙΣΟΔΗΜΑ
3.– ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
4.– ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
5.– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
6.–ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
7.– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ME ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

  == ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ….

  2)  — Όμως  – ΠΡΟΣΟΧΗ – από 14 Ιανουαρίου 2014 υπάρχει ένα γράμμα του Χάρη Θεοχάρη, που αξίζει να το ξεψαχίσετε, για να μη τη πατήσετε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
— Αγαπητέ Φορολογούμενε,
— Από την 01/01/2014 και εφεξής, έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄/26-7-2013). Η πιο σημαντική αλλαγή που επιφέρει ο Νόμος και επηρεάζει άμεσα τη συναλλαγή του πολίτη με τη Φορολογική Διοίκηση, είναι το γεγονός ότι από 1-1-2014 αποσυνδέεται η υποβολή της δήλωσης από την καταβολή του φόρου (ολικά ή σε δόσεις όπου προβλέπεται), δεδομένου της παρ. 1 του άρθρου 31 που αναφέρει, ότι “άμεσος προσδιορισμός φόρου είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης”. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ταυτόχρονα με την οριστικοποίηση υποβολής οποιασδήποτε δ΄ληλωσης (εκτελεστικός τίτλος), το ποσό φόρου που προκύπτει βεβαιώνεται άμεσα στο φορολογούμενο. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης εκδίδεται το σημείωμα για την πληρωμή του φόρου στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της “Ταυτότητας Οφειλής (Τ.Ο.)” στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. μέσω ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.
— Από τα παραπάνω πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι με την υποβολή – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της δήλωσης – εφόσον είναι χρεωστική – βεβαιώνεται ο φόρος που προκύπτει από αυτή, χωρίς να προαπαιτείται η καταβολή του. Επομένως, σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων – μετά την οριστικοποίηση της δήώσης, ότι αυτή είναι λανθασμένη, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής της με την μη καταβολή του φόρου, αλλά ο φορολογούμενος οφείλει να προβεί εκ νέου σε υποβολή δήλωσης.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ  — Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η πληρωμή τους γίνεται με  την υποβολή. Η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται με ημερομηνία λήξης της δόσης την τρέχουσα ημερομηνία. Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που η υποβολή είναι εμπρόθεσμη, αν η καταβολή δε γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια λειτουργίας των εναλλακτικών δικτύων (όπως web-banking) τότε θεωρείται πως έχει καταβληθεί την επόμενη ημέρα και συντρέχει περίπτωση τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Για δηλώσεις ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Παρακρατούμενων Φόρων, Ειδικών Φόρων και Τελών, που υποβάλλονται από 1-1-2014, η πληρωμή γίνεται μέσω Τ.Ο. (Βεβαιωμένες Οφειλές).

Απάντηση