ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   — Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
   — Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014
   — Α.Π.: Υ 464

  === ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
   — I. Γενικά

  — Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και φύση των κανόνων του Κώδικα
1. Οι ρυθμίσεις του Κώδικα αφορούν τα μέλη της Κυβέρνησης. Για την εφαρμογή του Κώδικα αυτού, ως μέλη της Κυβέρνησης νοούνται ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί.
2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος και του νόμου, ο Κώδικας περιλαμβάνει κανόνες πολιτικής φύσεως, η παραβίαση των οποίων επισύρει πολιτικές ευθύνες.
II. Τα μέλη της Κυβέρνησης και η λειτουργία της Κυβέρνησης

  — Άρθρο 2: Καθήκον εχεμύθειας και διαφύλαξης του κύρους της Κυβέρνησης
1. Τα μέλη της Κυβέρνησης διαφυλάσσουν το απόρρητο των συζητήσεων εντός του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν κοινολογούν θέματα εμπιστευτικού χαρακτήρα, των οποίων έλαβαν γνώση εξ αιτίας ή εξ αφορμής της άσκησης των καθηκόντων τους.
2. Τα μέλη της Κυβέρνησης πρέπει να απέχουν από κάθε ενέργεια ή σχόλιο που μπορεί να υπονομεύσει τη συνοχή και το έργο της Κυβέρνησης.
3. Τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να αποφεύγουν την άσκηση πολιτικής με αμιγώς επικοινωνιακά κριτήρια.

  — Άρθρο 3 : Παράδοση αρχείων και πρόσβαση σε αυτά
Μετά την αποχώρηση από τη θέση τους, τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως τους διαδόχους τους, να παραδίδουν όλα τα σχετικά αρχεία σε αυτούς ή στο αρχείο θεμάτων της Κυβέρνησης και να είναι διαθέσιμα, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την αποχώρησή τους, για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων. Σε κάθε περίπτωση και μετά την αποχώρησή τους, διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης σε αρχεία που αφορούν σε θέματα τα οποία διαχειρίσθηκαν κατά τη διάρκεια που κατείχαν το σχετικό αξίωμα.
III. Κανόνες συμπεριφοράς των μελών της Κυβέρνησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

  — Άρθρο 4 : Νομιμότητα, προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και ορθή διαχείριση των δημοσίων πόρων
Τα μέλη της Κυβέρνησης πρέπει να ενεργούν πάντοτε:
α) σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας και
β) με γνώμονα αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον, διαχειριζόμενοι τις εγκαταστάσεις και τους δημόσιους πόρους που τους έχει εμπιστευθεί η Πολιτεία με πνεύμα οικονομίας και κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

  — Άρθρο 5 : Διαφάνεια και αντικειμενικότητα
Τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν:
α) να ενεργούν με πλήρη διαφάνεια. περιορισμοί στη διαφάνεια είναι επιτρεπτοί μόνον αν επιβάλλονται από το νόμο και είναι απολύτως αναγκαίοι για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
β) να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και εν γένει να ενεργούν με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.
γ) να τηρούν τους φακέλους, τα αρχεία και τα υποστηρικτικά έγγραφα που ελήφθησαν υπόψη για τη λήψη των αποφάσεων.
IV. Λοιποί κανόνες συμπεριφοράς των μελών της Κυβέρνησης.

  — Άρθρο 6: Ακεραιότητα, σύγκρουση συμφερόντων και δημόσια συμπεριφορά
1. Τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει από κάθε κατάσταση στην οποία μέλος της Κυβέρνησης ή σύζυγος ή στενός συγγενής ή άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, στενώς συνδεόμενο με αυτό, έχει άμεσο ιδιωτικό συμφέρον, οικονομικό ή άλλο, το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει ή δίδει ευλόγως την εντύπωση ότι επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκπλήρωση των καθηκόντων του.
2. Κάθε μέλος της Κυβέρνησης οφείλει:
α) Να δηλώνει στον Πρωθυπουργό κατά την ανάληψη των καθηκόντων του τυχόν υπάρχουσα σύγκρουση συμφερόντων. Η σύγκρουση αυτή πρέπει να διευθετείται πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του.
β) Να αναφέρει στον Πρωθυπουργό κάθε σύγκρουση συμφερόντων ευθύς ως λάβει γνώση αυτής.
γ) Να δηλώνει στον Πρωθυπουργό εάν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή όχι, οποτεδήποτε του ζητηθεί.
3. Τα μέλη της Κυβέρνησης:
α) Ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους: αα) για όλες τις αμειβόμενες δραστηριότητες που άσκησαν αυτοί κατά την τελευταία πενταετία, ββ) για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκεί ο/η σύζυγος τους και γγ) για την τυχόν συμμετοχή αυτών και των συζύγων τους στο κεφάλαιο ή στη διοίκησηεπιχειρήσεων, υπό οποιαδήποτε μορφή. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων αναφέρονται στον Πρωθυπουργό.
β)Υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης,του νόμου 3213/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.
γ) Γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές κάθε περιστατικό διαφθοράς του οποίου λαμβάνουν γνώση.
4. Για διάστημα δύο ετών από την αποχώρηση από τη θέση τους, τα μέλη της Κυβέρνησης απέχουν από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που άσκησαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια της παραγράφου 1.
5. Τα μέλη της κυβέρνησης πρέπει να συμπεριφέρονται με αυτοσυγκράτηση και να αποφεύγουν ενέργειες δυνάμενες να δώσουν αφορμή σε δυσμενή σχόλια.

  — Άρθρο 7: Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών
Η διαφύλαξη του απορρήτου αποτελεί πρωταρχική υπηρεσιακή υποχρέωση των μελών της Κυβέρνησης. Ιδίως, τα μέλη της Κυβέρνησης πρέπει να αποφεύγουν να αναμιγνύονται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε οικονομικές συναλλαγές σχετιζόμενες με αντικείμενα για τα οποία έχουν λάβει εμπιστευτικές πληροφορίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών ή να αποκαλύπτουν σε τρίτους ή να χρησιμοποιούν ευαίσθητες πληροφορίες οικονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση ή επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους.

  — Άρθρο 8: Δώρα ή άλλα ωφελήματα
Τα μέλη της Κυβέρνησης δεν αποδέχονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δώρα, φιλοξενία ή άλλα ωφελήματα, εκτός εάν πρόκειται για συνηθισμένη φιλοξενία ή δώρα μικρής αξίας, που δίδονται σύμφωνα με τους κανόνες της εθιμοτυπίας, όταν εκπροσωπούν την Ελληνική Κυβέρνηση υπό επίσημη ιδιότητα. Τα δώρα αυτά καταχωρίζονται σε κατάλογο που τηρείται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑχλαΜΑΡΑΣ

Απάντηση