Καταδίκη για ακτινοδιαγνωστικό σκάνδαλο:  — Στην Ιστοσελίδα ΚΟΝΤΡΑ, είχε αναρτηθεί το Σάββατο 10 Μαΐου 2008:

Ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας συνεχώς υποβαθμίζεται, ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος υπέγραψε Απόφαση με την οποία ενισχύει σημαντικά τον ιδιωτικό  τομέα υγείας ως προς τη χορήγηση αδειών μηχανημάτων ακτινοβολίας υψηλής  τεχνολογίας. Η απόφαση-κουρελόχαρτο, εκτός του ότι δίνει σημαντικές αβάντες στον ιδιωτικό τομέα, δεν περιέχει επιστημονικά κριτήρια, αφήνει ασάφειες για παρερμηνείες  και είναι άκυρη. Γι’ αυτό και προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση των υπηρεσιακών  παραγόντων που παρουσίασαν διαφορετικές εισηγήσεις. Στο τέλος, μετακίνησε τον τμηματάρχη Δ. Χριστοφίδη ο οποίος συνέχισε να εκφράζει τις αντιρρήσεις του. Οι νόμοι  γίνονται πατσαβούρες όταν είναι να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα συμφέροντα. Ούτε διαφωνίες που προβλέπει ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ούτε τίποτε. Διαφωνείς και  υπερασπίζεσαι το δημόσιο συμφέρον; Μετακινείσαι. Οι μάσκες έπεσαν.
Η απόφαση υπογράφηκε  κυρίως για να χορηγηθούν επιπλέον άδειες τομογράφων  εκπομπής ποζιτρονίων  (PET CT]) στον ιδιωτικό τομέα αλλά και αξονικών υψηλής τεχνολογίας. Εδώ, πέραν του πληθυσμιακού  κριτηρίου (ένα PET CT ανά 750.000 κατοίκους για τους ιδιώτες) δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο. Η προηγούμενη   Απόφαση καθόριζε σημαντικά κριτήρια, όπως η φύση του φορέα ως δημόσιου  νοσοκομείου, η τριτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας από τον φορέα, η εξυπηρέτηση από τον φορέα  ογκολογικών ασθενών, η εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού, η  παροχή από το φορέα εκπαιδευτικού έργου, το επιστημονικό έργο του φορέα. Γι’ αυτό και λέμε ότι η παντελής απουσία επιστημονικών κριτηρίων καθιστούν την απόφαση κουρελόχαρτο. Επιπλέον, τίθεται μια προϋπόθεση που δεν υπάρχει στην ισχύουσα  νομοθεσία. Οτι «η επιτροπή ιοντιζουσών ακτινοβολιών διατυπώνει τη  σύμφωνη γνώμη  της, με βάση τόσο τη γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, εφόσον  αυτή έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Υγείας κλπ». Τι καταλαβαίνει ο καθένας απ’ αυτό; Οταν γίνει δεκτή από τον υπουργό μια γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, τότε τι σύμφωνη  γνώμη θα εκφράσει μετά η πενταμελής επιτροπή; Δε θα δεσμεύεται από την Απόφαση  του Υπουργού;
Το  πιο  προκλητικό, όμως, το πιο σκανδαλώδες, είναι η έγγραφη έκφραση απόψεων  για τις εν γένει λειτουργικές δραστηριότητες της επιτροπής ιοντιζουσών ακτινοβολιών  από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ, της  οποίας πρόεδρος είναι ο γιατρός  ακτινολόγος Κυριάκος Στριγγάρης. Επισημαίνουμε ότι ο εν λόγω ακτινολόγος έχει λάβει  άδεια σκοπιμότητας στο όνομά του για μηχανήματα ακτινοβολιών. Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΑΕ» έχει μέλη του ΔΣ τη σύζυγό του Μαρία Στριγγάρη, που είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, και τον υιό του Αργύρη Στριγγάρη!
Σύμφωνα με Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρίας,  αποφασίστηκε η παροχή πληρεξουσίου προς τον Κυριάκο Στριγγάρη να εκπροσωπεί  και να δεσμεύει την εταιρία κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο πρακτικό. Η εν λόγω  εταιρία  έχει λάβει ειδική άδεια εργαστηρίου ακτινοβολιών. Εδώ δημιουργείται ένα  τεράστιο  νομικό  αλλά κυρίως πολιτικό ζήτημα. Διότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβούλου του υπουργείου Υγείας με αριθμό Πρωτοκόλλου 3479/04 ΕΡ 114/04:
«1.Τα διοικητικά  όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις  αμερόληπτης κρίσης κατά την  άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων οφείλουν να  απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α)  η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή  εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε ως και τέταρτου  βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους, γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα  σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους……
ΙΙΙ) Σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων, που αποτελεί ειδικότερη έκφανση της γενικής αρχής του κράτους δικαίου και κατοχυρώνεται από τις ανωτέρω διατάξεις, τα μονομελή ή συλλογικά όργανα της διοικήσεως πρέπει να παρέχουν τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσεως, ώστε να δημιουργείται στον διοικούμενο η πεποίθηση του αδιάβλητου της πράξεως, που εκδίδουν  (Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου,  2000,  παρ.128,  σελ.  142-143,  Τάχος, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο,  σελ. 326-329). Γίνεται δε παγίως δεκτό, ότι, πλην εναντίας ειδικής ρυθμίσεως, η αμεροληψία των οργάνων της διοικήσεως μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση, όχι μόνον όταν υπάρχει προσωπικό συμφέρον για την έκβαση της υποθέσεως,  ή ιδιαί-τερος δεσμός ή ιδιάζουσα σχέση ή οξεία αντίθετη από έχθρα προς τα πρόσωπα, που αφορά η ενέργεια, αλλά και γενικότερα σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ευλόγως η υπόνοια ότι το διοικητικό όργανο έχει ήδη σχηματισμένη και, άρα, προκατειλημμένη γνώμη για την υπόθεση που πρόκειται να κρίνει. Συνεπώς, ανεξαρτήτως της υπάρξεως διατάξεως, που να προβλέπει για ειδικούς λόγους, την εξαίρεση του συγκεκριμένου διοικητικού οργάνου, η ενέργειά του, που έγινε παρά την συνδρομή τέτοιων λόγων, είναι ελαττωματική και συνεπάγεται την ακυρότητα της διοικητικής πράξεως, λόγω του τεκμηρίου επηρεασμού του, που δημιουργείται,  ακόμη και αν δεν αποδεικνύεται ότι η πράξη αυτή υπήρξε πραγματικά μεροληπτική (ΣτΕ   573,  574/85  ΝοΒ.  36,  201,  ΣτΕ  681,  3578/82  ΝοΒ  32, 1638,  ΣτΕ  689/87  ΝοΒ  38,  745,  ΣτΕ  51589/87 ΝοΒ  37,  510).
Η πλημμέλεια αυτή καθιστά την πράξη –ανεξάρτητα από άλλες νόμιμες συνέπειες– ακυρωτέα αν είναι η ίδια εκτελεστή, ή καθιστά ακυρωτέα την τελικά –και με βάση αυτή– εκδιδόμενη εκτελεστή πράξη  (ΣτΕ  325,  758/82  ΝοΒ  32,  1638).
Συνάγεται, λοιπόν, ότι η εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΣΥ δεν έχει καμία ισχύ».
Αλλά, ας περάσουμε και στο πολιτικό ζήτημα. Ο Κυυριάκος Στριγγάρης, ως πρόεδρος της  εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΣΥ, σαφώς και κατέχει μια δημόσια θέση, αλλά συγχρόνως έχει και ιδιωτικά συμφέροντα. Εκείνο μάλιστα που βαραίνει και είναι το κυρίαρχο είναι ο ρόλος του σαν ιδιώτη κατόχου συμφερόντων. Ο υπουργός, λοιπόν, επιτρέπει στα συμφέροντα να γνωμοδοτούν και να εισηγούνται για τον τρόπο χορήγησης των αδειών. Παραμερίζει τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, εκδιώκει τον εισηγητή της και αναδεικνύει σαν κυρίαρχο εισηγητή του τον ιδιώτη επενδυτή. Επιπλέον ανοίγει το δρόμο για να εισηγούνται προς το υπουργείο ιδιωτικές εταιρίες και  να εξυπηρετείται απρόσκοπτα το κεφάλαιο.

ΤΩΡΑ???? Τώρα με ενημερώνουν, ότι καταδικάστηκε ο προφέσορας της ….δεοντολογίας για τη παραπάνω κομπίνα, ο δε πρώην υπουργός του υπουργείου διαφθοράς δια της καταστροφής του ΕΣΥ, μπορεί να μην έγινε αρχηγόπουλο του γαλάζιου πορνείου των μπενάκηδων, προβιβάστηκε όμως σε υπαρχηγό του καραγκιόζη σαμαρά των γαϊδουριών. Αυτή η καταδίκη ενός σκανδαλοποιού προφέσορα, δεν γράφτηκε ούτε στα ψιλά γράμματα των μονόστηλων. Έτσι, για να ξέρουμε, ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη καταστροφή του ΕΣΥ, δεν είναι οι τελευταίες τρύπες του ζουρνά, αλλά απ’ ευθείας οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών εταιρειών, τους οποίους οι υπηρέτες Αβραμόπουλοι, Ξενογιαννακόπουλοι, Λοβέρδιοι, διόρισαν σαν μάνατζερ-δολοφόνους, ώστε να ξεπουληθούν τα πάντα στο ιδιωτικό ….κρατικοδίαιτο κεφάλαιο από τους λαδωμένους.

Απάντηση